svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ออมสิน" ให้กู้อีก "5 แสนบาท" ใครมีสิทธิบ้าง?

07 ตุลาคม 2564
349

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทยทุกระบบ "ธนาคารออมสิน" ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ "กู้ไม่เกิน 5 แสนบาท" ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่

7 ตุลาคม 2564 ธนาคารออมสิน เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อSME

 

ล่าสุดได้ปล่อยสินเชื่อ ภายใต้ชื่อ "ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด” สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

มาดูกันว่า มีรายละเอียดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง...

 

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี  ยกเว้น  ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 4. ณ  วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค  หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ
 • จำนวนเงินให้กู้

 

วงเงินสินเชื่อ

 • ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

"ออมสิน" ให้กู้อีก "5 แสนบาท" ใครมีสิทธิบ้าง?

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563

 

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ระยะเวลาดำเนินการ

 

ทั้งนี้ต้อง จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  ธันวาคม  2564

 

ที่มา : ธนาคารออมสิน