อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่กองหินใต้น้ำ ชายฝั่งปัตตานี-นราธิวาส เพื่อยกระดับคุ้มครองเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่และคณะทำงานลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเก็บข้อมูลปะการัง ตัวอ่อนปะการัง ปลาในแนวปะการัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ขยะทะเลในแนวปะการัง คุณภาพน้ำ และการใช้ประโยชน์ของชาวประมงในพื้นที่กองหินใต้น้ำ ชายฝั่งปัตตานี-นราธิวาส เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเตรียมยกระดับความคุ้มครองเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และวางแผนในการจัดการทรัพยากร

อช.อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เก็บข้อมูลกองหินใต้น้ำ เพื่อยกระดับคุ้มครอง

อช.อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เก็บข้อมูลกองหินใต้น้ำ เพื่อยกระดับคุ้มครอง

โดยคณะเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำการสำรวจ ประกอบด้วย เครือข่ายทีมชายแดนใต้บูรณาการ งานสำรวจทางทะเลร่วมกับอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลนครศรีธรรมราช

อช.อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เก็บข้อมูลกองหินใต้น้ำ เพื่อยกระดับคุ้มครอง

อช.อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เก็บข้อมูลกองหินใต้น้ำ เพื่อยกระดับคุ้มครอง

สำหรับอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศที่ได้ผนวกรวบรวมพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพของหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินน้อยใหญ่บริเวณริมทะเล และสภาพอันแปลกตาของพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่มีรูปทรงแปลกตาในพื้นที่บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ต. กะลุวอเหนือ บริเวณอ่าวมะนาว อ. เมือง จ. นราธิวาส และ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้มาก โดยมีเนื้อที่ในการเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 23,278.25ไร่

อช.อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เก็บข้อมูลกองหินใต้น้ำ เพื่อยกระดับคุ้มครอง

นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนพิเศษป่าเขาตันหยง มีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีอาณาเขตติดต่อกับแนวเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สัตว์ป่าที่อาศัยในบริเวณนี้จะเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติกับเขตพระราชฐานเพื่อหาอาหารและน้ำ สัตว์ที่สำรวจพบ ได้แก่ กระรอก กระแต พญากระรอก ชะมด ลิ่น เม่น ลิง ค่าง อีเก้ง งูเหลือม งูเห่า งูกะปะ ไก่ป่า เหยี่ยวแดง นกขมิ้น นอกจากนี้ จะพบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสัตว์กีบ เช่น กวางป่า เก้ง กระจง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปล่อยไว้เพื่อสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าเขาตันหยง เป็นจำนวนมากอีกด้วย

อช.อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เก็บข้อมูลกองหินใต้น้ำ เพื่อยกระดับคุ้มครอง

ที่มา : อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง Aomanao Khaotanyong National Park