ระนอง - คุมเข้มเรือประมง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของตลอดแนวชายแดนทางทะเล ของจังหวัดระนองทุกช่องทาง ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทางราชการเป็นการเฉพาะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     2 ตุลาคม 2564 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการที่ทางจังหวัดระนอง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ได้ออกคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2314/2564 เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดระนอง ว่า แม้ว่าจะหวัดระนองจะมีแนวโน้มสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการในบางส่วน แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังคงมาตรการไว้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะมาตรการทางน้ำ  ยังคงระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน  และระงับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของตลอดแนวชายแดนทางทะเล ของจังหวัดระนองทุกช่องทาง  ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทางราชการเป็นการเฉพาะ และมิให้ใช้บังคับกับเรือที่มีลักษณะดังนี้  เรือกู้ชีพ กู้ภัย เรือขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้ในกิจการของทางราชการ  เรือสำหรับขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยเคร่งครัด และหากไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ระนองคุมเข้มเรือประมงเข้า-ออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

     สำหรับการเทียบท่าของเรือทุกประเภทตลอดแนวชายแดนทางทะเลจังหวัดระนอง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนด ดังนี้ เรือสำหรับขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค หากเป็นกรณีที่มิใช่สัญชาติไทย ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของด่านควบคุมโรค โดยต้องแสดงเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ทั้งนี้ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที่ที่ส่งสินค้าเสร็จ โดยต้องไม่เกิน 7 ชม.นับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า
     เรือขนถ่ายสัตว์น้ำจะเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือให้ดำเนินการ ในเวลา 06.00 น.-18..00 น. เท่านั้น  ให้ลูกเรือ คนประจำเรือ สวมใส่หน้ากากอนามัย  และปฏิบัติตามกฏระเบบตามาตราการอย่างเคร่งครัด
ระนองคุมเข้มเรือประมงเข้า-ออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

     ศรชล.จังหวัดระนอง และ ศคท.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับ องค์การสะพานปลา, กรมการปกครอง, เจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง และประมงจังหวัดระนอง ในการตรวจท่าเทียบเรือที่ได้รับการอนุญาตให้เรือขนถ่ายสินค้าที่มาจากประเทศเมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระนองคุมเข้มเรือประมงเข้า-ออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19      ศคท.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดระนอง ในการตรวจเรือประมงไทยหน้าท่าโดยใช้วิธีตรวจระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า (PI) แจ้งออก (PO) จำนวน 3 ลำ มีลูกเรือ จำนวน 29 คน (ไทย 6 คน เมียนมา 23 คน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง 

ภาพ/ข่าว โดย:
บุญเลื่อน  พรหมประทานกุล จ.ระนอง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด