svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ขสมก. ปรับเวลาให้บริการ 05.00 - 22.00 น. เริ่ม 1 ต.ค.

29 กันยายน 2564

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทาง เป็นเวลา 05.00 - 22.00 น. (เวลา 22.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค.

29 กันยายน 2564 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการลดระยะเวลา การห้ามออกนอกเคหสถาน จากเดิม เวลา 21.00 - 04.00 น. ปรับลดลงเป็นเวลา 22.00 - 04.00 น. และอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า เปิดกิจการได้ถึง เวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  ขสมก. จึงจัดแผนการเดินรถโดยสาร ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

1. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทาง จากเดิม ให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง) เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 22.00 น. (เวลา 22.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 - 08.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ถึงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (16.00 - 22.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน  


2. ให้บริการรถโดยสาร วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 18,000 - 20,000 เที่ยว/วัน  หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา


3. ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 21.00 น. เป็นเวลา 22.00 น. พร้อมปรับเพิ่มความถี่ ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 - 10 นาที  ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้ 3.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย  3.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย 3.3 รถคันสุดท้าย    
 

ขสมก. ปรับเวลาให้บริการ 05.00 - 22.00 น. เริ่ม 1 ต.ค.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร  นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป  รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้าน ก่อนเวลา 20.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (21.00 - 22.00 น.) ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.