ป.ป.ช. ร่วมกับ มมร จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 3 (ภาคใต้)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอน กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้ 

ป.ป.ช.ร่วมกับ มมร จัดโครงการทางศาสนาต่อต้านการทุจริต

ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) วันที่ 18 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร (ส่วนกลาง) ร่วมกับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 22 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) วันที่ 24 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวิทยาเขตศรีล้านช้าง

ครั้งที่ 4 (ภาคอีสาน) วันที่ 26 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มมร และ สำนักงาน ป.ป.ช. 

ป.ป.ช.ร่วมกับ มมร จัดโครงการทางศาสนาต่อต้านการทุจริต

โดยในวันนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มมร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร และประชาชนที่สนใจ ทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 17,600 รูป/คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มมร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ถวายรายงาน ในเวลาต่อมาเป็นการกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 (ธ) และภาค 17 – 18 (ธ) วัดราชาธิวาสวิหาร จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่องการประยุกต์หลักธรรมคำสอน กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับการเผยแผ่ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม

 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ระดมพลัง บ-ว-ร เสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาและการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระมหาวิเชียร  ธมฺมวชิโร, ดร.รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านช้าง และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. กันตภณ  หนูทองแก้ว จากนั้นได้มีการสรุปกิจกรรม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร และนายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม จากนั้นเป็นการกล่าวปิดโครงการครั้งที่ 3 และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4) จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์  (Application Zoom)

ป.ป.ช.ร่วมกับ มมร จัดโครงการทางศาสนาต่อต้านการทุจริต

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด