คณะกรรมการป.ป.ช. ให้เจ้าหน้าที่สำนักคดี พิจารณาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง และให้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา คดีนาฬิกา พลเอกประวิตร

24 กันยายน 2564 แหล่งข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ป.ป.ช. เปิดเผยรายละเอียดคำชี้แจงเรื่องนาฬิกาหรู ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่อผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักคดีป.ป.ช.ได้นำเรื่องเข้ารายงานต่อคณะกรรมการป.ป.ช.

 

ซึ่งคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติให้สำนักคดีพิจารณารายละเอียดคำพิพากษาศาลปกครองกลาง และยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์สูงสุด เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินงาน

ป.ป.ช.ให้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีนาฬิกา พล.อ.ประวิตร

แหล่งข่าวเปิดเผยได้ว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับพยานบุคคล ซึ่งปัจจุบันป.ป.ช.มีกฎหมายเฉพาะที่ห้ามเปิดเผยรายชื่อพยาน ดังนั้น จะต้องพิจารณาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง และกฎหมายของป.ป.ช.ประกอบด้วย

ป.ป.ช.ให้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีนาฬิกา พล.อ.ประวิตร

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง บางส่วนระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. อีกทั้งผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผย ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 41 และ 59  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

 

และเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.ให้สิ้นสงสัย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจ ที่ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ