คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกว่า 1.9 พันล้านบาท ดันเศรษฐกิจฐานราก 6 จังหวัด 834 โครงการ โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม หนุนจ้างงาน 16,836 คน

24 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สกลนคร ชัยนาท ราชบุรี และสุพรรณบุรี รวม 838 โครงการ วงเงิน 1,942 ล้านบาท 

ครม.อนุมัติกว่า 1.9 พันล้านบาท ดันเศรษฐกิจฐานราก

โครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 834 โครงการ แยกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มโครงการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว บริการและการค้า 21 โครงการ

2) กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 21 โครงการ

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 13 โครงการ

4) โครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 779 โครงการ

ครม.อนุมัติกว่า 1.9 พันล้านบาท ดันเศรษฐกิจฐานราก

คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงาน 16,836 คน มีผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,356,370 คน ไม่น้อยกว่า 102,723 ครัวเรือน รวมถึงช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชน

 

มีจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 76 จังหวัด รวม 9,350 โครงการ มีเงินเข้าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 21,847.23 ล้านบาท