svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

“พฤฒิพร”อัยการอาวุโสยื่นหนังสือถอนตัวอนุญาโตตุลาการคดีดาวเทียมไทยคม

24 กันยายน 2564

“พฤฒิพร”อัยการอาวุโสยื่นหนังสือถอนตัวอนุญาโตตุลาการคดีดาวเทียมไทยคมเเล้ว เเจงหากคำชี้ขาดของเป็นคุณดีอีเอส หวั่นไทยคม-อินทัชฯไม่ยอมรับกระทบความความเชื่อมั่นในกระบวนการ

แฟ้มภาพ

24 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(23 ก.ย.) นางพฤฒิพร  เนติโพธิ์ อัยการอาวุโส อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ปัจจุบันเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้าน ได้มีหนังสือ เรื่อง ขอถอนตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560 เเละ93/2563 โดยระบุว่า

 

ถึง1.ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

      2.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้คัดค้าน

3.บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ 1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ 2 ผู้เรียกร้อง

4.ประธานอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560และ 93/2563

5.อนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผู้เรียกร้อง ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560และ 93-2563

อ้างถึง หนังสือของข้าพเจ้าด่วนที่สุด ฉบับลงวันที่ 7 ก.ย.2564

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า จากข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าได้แสดงเพิ่มเติมไว้ตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว  หากกรณียังคงมีความสงสัยถึงความเป็นกลาง หรือความเป็นอิสระ หรือมีเหตุสงสัยอื่นใดในคุณสมบัติของข้าพเจ้า ขอให้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมภายใน 15 วันตามความในมาตรา 19วรรคสามประกอบมาตรา 20แห่งพรบ.อนุญาโตตุลาการ 2545 นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งข้อเท็จจริงตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือฉบับดังกล่าว นั้น

 

ปรากฏว่าคู่พิพาทไม่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านข้าพเจ้าว่าขาดความเป็นกลางและเป็นอิสระ รวมทั้งไม่ได้คัดค้านคุณสมบัติในการเป็นอนุญาโตตุลาการของข้าพเจ้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการที่ข้าพเจ้าได้มีกรณีที่เคยทำงานให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กระทรวง) รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงให้เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายกระทรวง(ผู้คัดค้าน) หากคำชี้ขาดของข้าพเจ้าเป็นคุณแก่กระทรวง อาจทำให้คู่พิพาทฝ่าย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ 1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ 2ผู้เรียกร้อง สงสัยในความยุติธรรมและไม่ยอมรับผลแห่งคำชี้ขาด ซึ่งไม่เป็นผลดีกับการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประกอบทั้งข้าพเจ้ายังมิได้เริ่มดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ สืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้องและพยานฝ่ายผู้คัดค้านในกระบวนพิจารณาทั้งสองคดีข้อพิพาทดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอถอนตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 93/2563 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมทั้งสองคดี

ทั้งนี้ ข้อพิพาทคดีหมายเลขดำที่ 93/2563 กำหนดนัดสืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้องในวันที่ 30 ก.ย.64 ,วันที่ 7 ต.ค.64  และ กำหนดนัดวันสืบพยานฝ่ายผู้คัดค้านวันที่ 28 ต.ค.64 เเละวันที่ 11,18 พ.ย.64 ส่วนข้อพิพาทในคดีหมายเลขดำที่ 97/2564 กำหนดวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการวันที่  2 พ.ย.64 และในคดีนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการได้แจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการงดการดำเนินกระบวนพิจารณาเนื่องจากผู้คัดค้านไม่วางเงินประกัน และฝ่ายผู้เรียกร้องยังไม่ได้วางเงินประกันแทนผู้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

“พฤฒิพร”อัยการอาวุโสยื่นหนังสือถอนตัวอนุญาโตตุลาการคดีดาวเทียมไทยคม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา นางพฤฒิพร เคยมีหนังสือชี้เเจงความเป็นกลางเรื่องการเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงอันอาจทำให้คู่พิพาทเกิดความสงสัยอันควรในความเป็นอิสระและความเป็นกลางในคดีดังกล่าวนี้ ต่อ

1. ผ.อ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้คัดค้าน

3.บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ที่ 1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ที่ 2 ผู้เรียกร้อง

4.ประธานอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาท

5.อนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผู้เรียกร้อง ในคดีข้อพิพาท ภายหลังจากที่ถูกนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายพาดพิงเรื่องกังกล่าวในสภา เเละก่อนจะมีหนังสือขอถอนตัวในครั้งนี้