กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลจากอนามัยโพล ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการ ‘ทำความสะอาด – ฆ่าเชื้อโรคสถานประกอบการทุกชั่วโมงมากที่สุด’ ร้อยละ 87 ที่สามารถทำได้ทันที เพื่อลดเสี่ยงการติดและแพร่เชื้อของโควิด -19

22 กันยายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลที่การท่องเที่ยว  แห่งประเทศไทยจะดำเนินการเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อพิจารณาแผนสำหรับการเปิดประเทศอีก 5 จังหวัด

เผยผลอนามัยโพล ทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ เป็นมาตรการพิเศษทำได้ทันที

ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ) จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอชะอำ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน) จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเมือง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า) และกรุงเทพมหานคร สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว พร้อมตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นและลงเครื่องเพื่อให้ท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ได้แบบไม่กักตัว 

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมอนามัยร่วมกับสวนดุสิตโพลได้สำรวจ Anamai Event Poll ในประเด็น “ความคิดเห็นของประชาชนหลังปรับมาตรการของวันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการมีมาตรการพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

 

เผยผลอนามัยโพล ทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ เป็นมาตรการพิเศษทำได้ทันที

 

โดยเห็นด้วยกับมาตรการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคสถานประกอบการทุกชั่วโมงมากที่สุด ร้อยละ 87 ซึ่งสามารถทำได้ทันที รองลงมาคือพนักงานและลูกค้ามีบัตรการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ 86.4 สำหรับประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ คือให้มีการจัดสรรโควต้าการฉีดวัคซีนให้พนักงาน ผู้ประกอบการมากที่สุด ร้อยละ 33 รองลงมาคือ จัดให้มีเงินทุนดำเนินธุรกิจ ร้อยละ 26  และสนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่ร้านค้า ร้อยละ 18.4 ตามลำดับ

“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มวัย ยังคงต้องคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม TSC 2 Plus และให้มีพนักงาน ลูกค้า ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย

เผยผลอนามัยโพล ทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ เป็นมาตรการพิเศษทำได้ทันที

พร้อมจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ รวมทั้งประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหนาแน่นหรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น

 

รวมทั้งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรอยู่เสมอ”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว