พมจ.ตราด  แจงผู้พิการที่เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 รับเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยต้องยื่นคำขอรับผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 60 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กันยายน 2564 จากมาตรการเยียวยาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีนโยบายให้ความสงเคราะห์คนพิการที่ติดเชื้อ หรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

 

นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) โดยต้องยื่นคำขอรับผ่านระบบออนไลน์  ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการติดเชื้อ)

 

โดยขั้นตอนการขอรับสิทธิ คนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 หรือผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏบนบัตรประจำตัวคนพิการ  ผู้ปกครอง  ผู้อนุบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคนพิการ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://covid.dep.go.th/register/

 

 

 

เยียวยา 3,000 บาท ผู้พิการป่วยโควิด19 จ่ายครั้งเดียวจบ

 

พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

 

  1. เอกสารทางการแพทย์ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษา ใบรับรองแพทย์ตรวจแบบ Real-time PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) หรือรายงานประวัติการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

 

  1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏบนบัตรประจำตัวคนพิการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่คนพิการอาศัยอยู่ด้วยกรณีที่เป็นบุคคลที่คนพิการอาศัยอยู่ด้วย ขอให้ผู้นำชุมชนหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ปกครอง  ผู้อนุบาล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคนพิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่คนพิการอาศัยอยู่ด้วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

    4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

          

เยียวยา 3,000 บาท ผู้พิการป่วยโควิด19 จ่ายครั้งเดียวจบ

 

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแทนผู้พิการที่ไม่ใช้ “ผู้ดูแล” และ “ผู้ปกครอง/ผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล” จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจากรายการที่ 1 ถึง 4 ตามรายการดังนี้

 

 4.1 ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯ แทน) “โดยแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://covid.dep.go.th  จะมีปุ่มหรือสำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดังภาพ สามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์เอกสารแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ

 

4.2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ว่าสามารถรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 หรือไม่อย่างไร และดำเนินการโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งต่อไป

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1588