กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนและผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เปิดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"

 

- สัญชาติไทย

 

-มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 249

 

-ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

 

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

 

เปิดหลักเกณฑ์ ! ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอกสารที่ต้องใช้

 

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

 

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จำนวน 1 ชุด

 

สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด

 

เปิดหลักเกณฑ์ ! ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

 

 

ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้

-อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท

 

-อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท

 

-อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท

 

-อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 

หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

 

เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

 

เปิดหลักเกณฑ์ ! ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด