เช็กเลย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 11 แห่ง เอนก แจง 5 คนที่ถูกร้องเรียนไม่มีปัญหา ระบุ สอบสวนและตรวจสอบจนแน่ใจแล้วก่อนเสนอ

17 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง ดังนี้

1.นายอนันต์ ทองระอา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.นายจิระพันธ์ ห้วยแสน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.นายศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

5.น.ส.มาลิณี จุโฑปะมา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

6.นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

7.นางสุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

8.นายเสนาะ กลิ่นงาม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

9.นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

10.นายโฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

และ 11.นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ศ.ดร.เอนก กล่าวต่อ แม้ก่อนหน้านี้ได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีในจำนวนนี้ 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง แต่ อว.ได้ทำการสอบสวนและตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง บุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี