ภาคเอกชนแม่สอด จับมือพม.เปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก ช่วยเหลือทางราชการดูแลผู้เปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่หน้าสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก( CSR)  อ.แม่สอด นายพงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก เป็นลำดับที่ 21 ของประเทศไทย   โดยมีนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมคณะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาคเอกชนแม่สอดตั้งศูนย์CSRช่วยเหลือผู้เปราะบาง

 

 

          ทั้งนี้   เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในรูปแบบการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จึงความเห็นชอบร่วมกันจัดตั้งศูนย์ CSR .ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ CSR.ที่มีผู้แทนภาคเอกชน จากสภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดตาก และจากผู้แทนธนาคารต่างๆ โดยร่วมกันบริหารจัดการในการสนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่จังหวัดตากในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

          นายพงศ์รัตน์กล่าวว่า เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยเหลือทางราชการดูแลผู้เปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

 

ภาคเอกชนแม่สอดตั้งศูนย์CSRช่วยเหลือผู้เปราะบาง

          หลังจากพิธีเปิดแล้วเสร็จ ยังได้มีการรับมอบรถเข็น และชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก CSR เพื่อมอบต่อให้แก่นายกสมาคมคนพิการทางกาย  หรือการเคลื่อนไหวจังหวัดตากจำนวน10 คัน และรับมอบชุดของเล่นเด็กจำนวน 30 ชุดจากผู้แทนยูนิเซฟผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนเพื่อมอบให้โรงพยาบาลแม่สอดในการนำไปให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เล่นของเล่น

ภาพ/ข่าว สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี