svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯ ถือฤกษ์ 9.9 ตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ นั่งปธ.สอบย้อนหลังสัญญาไทยคม

นายกรัฐมนตรี ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 ลงนามแต่งตั้งให้ "พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์" อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นั่งประธานคณะทำงานตรวจสอบดำเนินการ ตามสัญญาดาวเทียมไทยคม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ" หรือ ดาวเทียมไทยคม โดยมี

  • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา
  • พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ  
  • นายมงคลชัย  สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุกา
  • คณะกรรมการ ฯ  มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา และการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
  • รวมถึงนิติสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวในสมัยรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ เสนอมายังคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ 

 

นายกฯ ถือฤกษ์ 9.9 ตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ นั่งปธ.สอบย้อนหลังสัญญาไทยคม

 

ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเจรจาและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 การหาผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่รัฐและประชาชนได้รับ และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายหลังสัญญาสิ้นสุด โดยกำหนดกรอบในการเจรจาระหว่างคู่สัญญาให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกได้

 

นายกฯ ถือฤกษ์ 9.9 ตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ นั่งปธ.สอบย้อนหลังสัญญาไทยคม

นายกฯ ถือฤกษ์ 9.9 ตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ นั่งปธ.สอบย้อนหลังสัญญาไทยคม