สภาผ่านร่าง กม.พืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี คุมห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี-หญิงตั้งครรภ์ ส่วนนำเข้า-ส่งออกต้องขออนุญาต

วันนี้ (8 ก.ย.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวว่า หลังการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ

โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดมาตรการดูแลโดยเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้นที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อน ส่วนการเพาะ การปลูกและการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้

นอกจากนี้ กมธ.เห็นว่าการบริโภคใบกระท่อมมากเกินควรอาจจะเกิดอันตราย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร จึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

ส่วนการโฆษณาทำได้ แต่ห้ามโฆษณาหรือนำมาทำน้ำต้มที่ผสมกับยาเสพติดหรือ 4×100 และ กมธ.มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้ แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ ทาง กมธ.จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขสมควรที่จะแก้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้

สภาผ่านร่าง กม.พืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี จริงๆ แล้ว
 

จากนั้นสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทั้ง 49 มาตรา และลงมติวาระ 3 ผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

สภาผ่านร่าง กม.พืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี จริงๆ แล้ว