คณะกรรมการขับเคลื่อนขอจัดตั้งจังหวัดแม่สะเรียง ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่สะเรียง ขอแยกอำเภอแม่สะเรียงออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตั้งเป็นจังหวัดแห่งใหม่ขึ้นมาแทน เหตุเป็นพื้นที่ห่างไกลต้องถูกยกระดับให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมสรุปเอกสารเสนอมหาดไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

  ขอตั้งจังหวัดแม่สะเรียงแยกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะก่อตั้งจังหวัดแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายประพันธ์ วิริยภาพ ผอ.วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดแม่สะเรียง นายประเสริฐ อัยกร นายเจริญ จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการก่อตั้งจังหวัดแม่สะเรียง เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดปกครองอำเภอแม่สะเรียง ณ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อขอแยกอำเภอแม่สะเรียงออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตั้งเป็นจังหวัดแห่งใหม่ขึ้นมาแทน

           ทางอำเภอแม่สะเรียง ระบุว่า การพิจารณาจัดตั้งจังหวัดใหม่นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา เพื่อให้เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และจังหวัดที่แยกออกมา ต้องมีหลักเกณฑ์และเป็นไปตามคณะมติของรัฐมนตรีกำหนด

 

ขอตั้งจังหวัดแม่สะเรียงแยกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

            นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะก่อตั้งจังหวัดแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ตนเองและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆได้ร่วมก่อตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนขอจัดตั้งอำเภอแม่สะเรียงเป็นจังหวัดแม่สะเรียง โดยกรรมการคณะทำงานก่อตั้งฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า อำเภอแม่สะเรียง มีศักยภาพในองค์ประกอบ ที่สามารถยกเป็นจังหวัดแม่สะเรียงได้ และได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลของ ต.แม่เหาะและ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง ต.กองก๋อย ต.ป่าโปง อ.สบเมย และหลายหมู่บ้าน ของอำเภอสบเมย ที่มีความยากลำบากในการเดินทางมาติดต่อราชการ

      ขอตั้งจังหวัดแม่สะเรียงแยกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

          คณะทำงานก่อตั้งฯ จึงเห็นควรขอจัดตั้งอำเภอแห่งใหม่ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล โดยเลือกให้หมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ของ อ.แม่สะเรียง ซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสม โดยคณะทำงานฯ ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องการให้มีการยกระดับอำเภอแม่สะเรียงให้เป็นจังหวัดแม่สะเรียง และต้องการให้มีการจัดตั้งอำเภอใหม่ ขอใช้ชื่อว่าอำเภอศรีสังวาลย์ขึ้น โดยมีการประชุมสภา อบต.แม่เหาะ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง อบต.กองก๋อย อบต.ป่าโปง อ.สบเมย พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

             สำหรับอำเภอแม่สะเรียง ขอจัดตั้งเป็นจังหวัดและแยกตัวออกมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะระยะทางห่างไกลจังหวัด 164 กิโลเมตรการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ห่างไกลความเจริญ และมีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะขอจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้ทั่วถึง เป็นการยกระดับการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ สร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล สถานศึกษา ให้มีความพร้อม และรองรับกับประชากรที่มีเพิ่มขึ้น 

 

ขอตั้งจังหวัดแม่สะเรียงแยกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

            การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการแยกจังหวัด ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้ ซึ่งทางอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ได้รับหนังสือไว้แล้ว และจะได้รวบรวมเอกสาร สรุป วิเคราะห์ จัดทำรูปเล่มเพื่อนำเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด