มหาดไทยได้มีหนังสือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดยกเว้น จ.ปทุมธานี และ จ.สงขลา เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 สิงหาคม 2564 จากรณีที่มหาดไทยได้มีหนังสือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดยกเว้น จ.ปทุมธานี และ จ.สงขลา เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการกระจายวัคซีน ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนอันดับแรก โดยหนังสือระบุว่า หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่องการจัดหาวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสงขลา) อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1203 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การบริหารจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

    

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แจ้งว่าเพื่อให้การเร่งรัดการฉีดวัคบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรค ที่มุ่งเน้นการลดอัตรารุนแรงและการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่มีข้อขัดข้อง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจ ตามข้อ 3 ของประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และการดำเนินการต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการกระจายวัคซีน นอกจากนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ดำเนินการจัดวัคซีนให้กับประชาชนให้เป็นปตามข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยให้ความสำคัญกับวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) และการดวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นอันดับแรก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครอง ลงนาม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายก อบจ.ปทุมธานี สงสัย ! ทำไมมหาดไทยยกเว้น 2 จังหวัด

นายก อบจ.ปทุมธานี สงสัย ! ทำไมมหาดไทยยกเว้น 2 จังหวัด

    

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า พึ่งจะเห็นหนังสือ เรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีคอมเม้นให้ยกเว้นปทุมธานีและสงขลา ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องยกเว้น จังหวัดปทุมธานีมีผู้ติดเชื้อสะสมมากถึง 25,247 ราย ชาวปทุมธานีเสียชีวิตจากโควิดจำนวน 251 ราย ทาง อบจ.ปทุมธานีได้การจัดหาวัคซีนนั้นเราได้จัดหามาก่อนแล้ว และปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินการฉีดให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย อบจ.ปทุมธานีได้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 500,000 โดส ฉีดให้ชาวปทุมธานี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันละ 5,000 คน ผมอยากจะเร่งให้ได้วันละ 10,000 คน ในส่วนของหนังสือที่ออกมาให้จัดหาวัคซีนแต่มายกเว้น 2 จังหวัด ผมก็ไม่ทราบ มีอะไรหรือ 2 จังหวัดนี้ ถึงได้ยกเว้น ทุกจังหวัดก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันอยู่แล้ว ซึ่งตนก็ไม่เข้าใจคงต้องไปถามท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกันเอง แต่หนังสือฉบับนี้ออกมาก็ไม่มีผลอะไรในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนปทุม เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้ประชาชนไปตามระบบขั้นตอนเสร็จแล้ว และเราได้ฉีดให้ประชาชนทุกวันอยู่แล้ว ผมจะไปหยุดได้อย่างไร ผมจองไว้แล้วก็ต้องฉีดให้ประชาชนให้เร็ว เพราะว่าเราได้พระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จัดสรรมาให้ เราจึงต้องฉีดให้พี่น้องชาวปทุมธานีให้เร็วที่สุด

 

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า พึ่งจะเห็นหนังสือ เรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีคอมเม้นให้ยกเว้นปทุมธานีและสงขลา ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องยกเว้น จังหวัดปทุมธานีมีผู้ติดเชื้อสะสมมากถึง 25,247 ราย ชาวปทุมธานีเสียชีวิตจากโควิดจำนวน 251 ราย ทาง อบจ.ปทุมธานีได้การจัดหาวัคซีนนั้นเราได้จัดหามาก่อนแล้ว และปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินการฉีดให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย อบจ.ปทุมธานีได้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 500,000 โดส ฉีดให้ชาวปทุมธานี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันละ 5,000 คน ผมอยากจะเร่งให้ได้วันละ 10,000 คน ในส่วนของหนังสือที่ออกมาให้จัดหาวัคซีนแต่มายกเว้น 2 จังหวัด ผมก็ไม่ทราบ มีอะไรหรือ 2 จังหวัดนี้ ถึงได้ยกเว้น ทุกจังหวัดก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันอยู่แล้ว ซึ่งตนก็ไม่เข้าใจคงต้องไปถามท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกันเอง แต่หนังสือฉบับนี้ออกมาก็ไม่มีผลอะไรในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนปทุม เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้ประชาชนไปตามระบบขั้นตอนเสร็จแล้ว และเราได้ฉีดให้ประชาชนทุกวันอยู่แล้ว ผมจะไปหยุดได้อย่างไร ผมจองไว้แล้วก็ต้องฉีดให้ประชาชนให้เร็ว เพราะว่าเราได้พระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จัดสรรมาให้ เราจึงต้องฉีดให้พี่น้องชาวปทุมธานีให้เร็วที่สุด

นายก อบจ.ปทุมธานี สงสัย ! ทำไมมหาดไทยยกเว้น 2 จังหวัด

นายก อบจ.ปทุมธานี สงสัย ! ทำไมมหาดไทยยกเว้น 2 จังหวัด

นางวัชลี โคกบัว อายุ 70 ปี เจ้าของร้านขายของชำ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่า ตนเองได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดครั้งนี้ทั้งญาติและคนใกล้ชิดหลายคนต้องมาเสียชีวิตไป เพราะการรอวัคซีนที่ล่าช้า ฝากถึงท่านปลัดมหาดไทยที่ท่านได้ลงคำสั่งฉบับนี้ ให้ยกเว้นจังหวัดปทุมธานีในการจัดหาวัคซีน อย่าซ้ำเติมประชาชนเลย อย่ากระทืบซ้ำให้จมดินเลย ชีวิตประชาชนต้องเป็นใหญ่ ดิฉันอยากจะทราบว่าพวกท่านจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรได้บ้าง ที่ผ่านมาก็มีแต่ท้องถิ่นเท่านั้นที่เข้ามาช่วยเหลือคนในจังหวัด เพราะรอความช่วยเหลือจากพวกท่านไหวทั้งการตรวจการจัดหาวัคซีน จนถึงโรงพยาบาลสนาม ไม่ใช่ดีแต่สั่ง มีแต่กฎมีแต่กติกา มากมายท่านได้มีความคิดช่วยเหลือหรือไม่ และดิฉันอยากทราบว่า ท่านได้ช่วยเหลือชาวจังหวัดปทุมธานีมีบ้างหรือไม่  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อัดอันใจที่จังหวัดปทุมานีเรา ไม่มีสิทธิที่จะซื้อวัคซีน หรือท่านจะนำมาให้ เราชาวปทุมธานีก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง หากไม่จัดหาไม่ให้ท่านก็อย่ากัก อย่าซ้ำเติมอย่าเหยียบให้จม ที่ผ่านมาพวกเราในชุมชนก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ใช้สมุนไพรที่มีในชุมชนช่วยเหลือกันมาตลอด เราก็ไม่ได้หวังกับหน่วยราชการมากมาย กราบวิงวอนผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่ท่านมีสิทธิในชีวิตของคนไทย ท่านโปลดอย่าซ้ำเติมชาวปทุมธานีเลย ให้โอกาสพวกเราชาวชุมชนและ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ช่วยได้ หรือท่านอาจจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ เห็นเมืองปทุมธานีเป็นเมืองเล็ก ๆ ถ้าท่านไม่ช่วยเหลือก็อย่าซ้ำเติม คนปทุมยังมีความหวังที่จะฉีดวัคซีน อีกมากมาย ทางด้านนายประทีป มณีวรรณ อายุ 67 ปี ค้าขายที่ตลาดสามโคก จ.ปทุมธานี กล่าวว่า เมื่อทราบว่าทางมหาดไทยยกเว้นปทุมธานีในการจัดหาวัคซีนให้ประชาชน รู้สึกว่าไม่ปกติ และสงสัยว่ามีเหตุผลอย่างไรที่ไม่ให้จังหวัดปทุมธานีจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชน รู้สึกไม่ดีที่ประชาชนยังรับการฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง แต่กลัวมาถูกตัดสิทธิในการจัดหาวัคซีนในครั้งนี้

นายก อบจ.ปทุมธานี สงสัย ! ทำไมมหาดไทยยกเว้น 2 จังหวัด นายก อบจ.ปทุมธานี สงสัย ! ทำไมมหาดไทยยกเว้น 2 จังหวัด