กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) คืบหน้ากว่า 80 % คาดแล้วเสร็จต้นปี 2565

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 สิงหาคม 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันการจราจรบนถนน ทล.108 มีปริมาณที่หนาแน่น ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยังอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทช.จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าว โดยที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 ประกอบด้วยถนนสายหลักมีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง ระยะทาง 14.035 กิโลเมตร ถนนสายรองเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง – แยก ทล.108 บ้านสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง ระยะทาง 6 กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 2) แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 มีจุดเริ่มต้นจากถนน ทล.108 บริเวณบ้านท่าวังพร้าว ไปสิ้นสุดที่บ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง รวมระยะทาง 13.757 กิโลเมตร รวมถึงก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 3) แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง (บรรจบถนน ทล.121 บริเวณแยกต้นเกว๋น) ระยะทางรวม 14.035 กิโลเมตร 

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 4) บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อมถนน ทล.121 และถนน ทล.1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการก่อสร้างได้ดังนี้


- ก่อสร้างทางลอดคู่ขนานด้านละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร รวมถึงโครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร

- ก่อสร้างทางเชื่อมบนถนน ทล.121 และถนน ทล.1269 ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร

- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำและอำนวยความปลอดภัย
ทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง ทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง

 

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างทางและผิวจราจรบนทางแยก งานโครงสร้างพื้นทางลอด งานระบบระบายน้ำในทางลอด/บนทางลอด งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานโครงสร้างบ่อพักน้ำและห้องเครื่อง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2565 นี้

ทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง