อ.เมืองเลย จ.เลย มติคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบขยายเวลางดการเรียน ไปอีก 30 วัน และ 6 ส.ค.เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 หลังได้รับจัดสรร 24,000 โดส

5 สิงหาคม 2564 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลยนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรวัคซีน ซิโนแวค จำนวน 24,000 โดส ซึ่งจะนำไปฉีดเป็นเข็มที่ 1 ทั้งหมด โดยกระจายให้กับทุกอำเภอ จะเริ่มฉีดวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ในขณะที่ที่ประชุมมีมติขยายเวลาเรียนออนไลน์ ต่อไปอีก ถึง 31 สิงหาคม 2564 และกรณีที่มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เกิน 20 คน ไม่ต้องขออนุญาต แต่ให้แจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ แต่หากจัดเกิน 20 คน ให้ขออนุมัติจากนายอำเภอ เว้นแต่เป็นการจัดของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถจัดได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข
จ.เลย ขยายเรียนออนไลน์ไปถึงสิ้นเดือน ส.ค.

โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขยายเวลางดการเรียน การสอน แบบ On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดเลย เป็นเวลา 30 วัน (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564) โดยให้เรียนออนไลน์แทน การปิดการเข้าชมและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1 เดือน 
ข่าว-บุญชู ศรีไตรภพ