สมุทรสาครติดเชื้อใหม่ 1,279 ราย ตาย 7 ราย นพ.สสจ.ชี้แผนเชิงรุกต้องเข้าถึง และครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง ทั้งอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จ..สมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลของสสจ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 04 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งอีก 1,279 ราย จำแนกเป็นพบผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 402 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 877 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 641 ราย ที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 236 ราย 

ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 54,762 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 31,925 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 22,672 ราย และ ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 7 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 165 ราย

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สสจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำในสถานการณ์ตอนนี้ ประเด็นแรก คือเรื่องของการให้เข้าถึงการตรวจ เพื่อตรวจให้ทั่วถึง ร่วมกับการประเมินกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเปราะบาง ทั้งอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ ตรงนี้ที่เราจะพยายามทำในเชิงของการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ทุก ๆ อำเภอ ซึ่งมี 2 อำเภอหลักที่ยังต้องเข้าถึงให้มากที่สุด คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน ส่วนอำเภอบ้านแพ้ว คิดว่าความเบาบางหรือปัญหาของโรคโควิด-19 มีการดูแลอย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว 

สำหรับอำเภอเมืองฯ มีการวางแผนร่วมกันมีการตรวจเชิงรุกในแต่ละตำบล เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางเข้าถึงเรื่องของการตรวจ และก็การได้รับวัคซีน ตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำ 

ประเด็นที่ 2 คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลสนาม ระบบการแยกกักแบบกักตัวที่บ้าน หรือ HI (Home Isolation) โรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ CI (Community Isolation) และโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ หรือ FAI (Factory Accommodation Isolation) หลัก ๆ ก็คงเป็นเรื่องของหน่วยโรงพยาบาลหลักที่จะต้องช่วยดูแล เพราะตอนนี้เครือข่ายของเราค่อนข้างมีอยู่จำนวนมาก และหลายส่วนก็เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน ซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องดำเนินการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมว่า โรงพยาบาลใดจะช่วยดูแลสถานที่แต่ละระดับอย่างไร เนื่องจากเป็นข้อจำกัดในจำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้น เราต้องสร้างระบบตรงนี้ให้ชัดเจน แล้วก็มีการพูดคุยปรึกษาให้สามารถจะดูแลได้ รวมถึงการจัดระบบให้คำปรึกษา การจัดยา เช่น ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ให้สามารถจะมีทั่วถึงและรักษาได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ/ข่าว ณัฏฐนันท์ ศิริสันติวรกุล จ.สมุทรสาคร