แพร่  - จังหวัดแพร่ เร่งดำเนินการ “หมู่บ้านสีฟ้า”  คืบหน้ากว่า 80 % ตั้งเป้าให้ครบ 100 % ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นอภ.สอง ฟุ้งปลอดโควิด 100%

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จังหวัดแพร่โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทำให้จังหวัดแพร่นั้นมียอดผู้ป่วยสะสมน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยอยู่ท้ายๆ ตารางของทั้งประเทศ และจากการกำหนดเขตพื้นที่ของ ศบค. จังหวัดแพร่ยังเป็น 1 ใน 11 จังหวัด พื้นที่ควบคุม

ผู้ว่าฯแพร่ ตั้งเป้า"หมู่บ้านสีฟ้า"100%ภายส.ค.นี้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มี 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน ประชากร 437,350 คน การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ใช้ D-M-H-T-T-A ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร ด้านการควบคุม จังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม รองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย โรงพยาบาลแพร่จำนวน 44 เตียง โรงพยาบาลลอง จำนวน 24 เตียง และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 240 เตียง ด้านการเฝ้าระวังจังหวัดแพร่มีสถานที่กักกันตัวระดับจังหวัดและระดับตำบล รวมจำนวน 127 แห่ง รองรับการกักตัวได้ 1,475 คน และมีกลไกในการดำเนินการสำคัญ 6 ด้านคือ กลไกด้านการบริหารจัดการ , กลไกด้านประชาสัมพันธ์ , กลไกด้านสาธารณสุข , กลไกด้านฝ่ายปกครอง , กลไกด้านท้องถิ่น และกลไกหมู่บ้านที่ไม่มีโควิด-19 (หมู่บ้านสีฟ้า)

ผู้ว่าฯแพร่ ตั้งเป้า"หมู่บ้านสีฟ้า"100%ภายส.ค.นี้

สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีโควิด-19 หรือหมู่บ้านสีฟ้า จังหวัดแพร่ ขณะนี้มีทั้งสิ้น 577 หมู่บ้าน จาก 708 หมู่บ้าน คิดเป็น 81.50 % การดำเนินการหมู่บ้านสีฟ้านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน และสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน และตำบล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจังหวัดแพร่ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ทุกหมู่บ้านทั้ง 708 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านสีฟ้า ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

ผู้ว่าฯแพร่ ตั้งเป้า"หมู่บ้านสีฟ้า"100%ภายส.ค.นี้

นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง กล่าวว่า อำเภอสองมี 85 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านสีฟ้าทั้งหมด โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันป้องกัน ให้ติดตามบุคคลที่เข้ามาในหมู่บ้านโดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวทุกคน 14 วัน ซึ่งดำเนินการมาโดยตลอด จึงทำให้อำเภอสองปลอดโควิด-19

ภาพ/ข่าวโดย กัญญสร ถิ่นทิพย์ / แพร่

 

ผู้ว่าฯแพร่ ตั้งเป้า"หมู่บ้านสีฟ้า"100%ภายส.ค.นี้