สตูล - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 ระดมทุนจากเครือข่ายและผู้มีน้ำใจจัดหาสมาร์ทโฟนให้นักเรียนที่ขาดแคลนยืมเรียนให้ครบ 100% เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ประสบผลสำเร็จสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 สิงหาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวชื่นชม ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรง ขยายวงกว้าง ส่งผลต่อระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกโรงได้ แต่นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้ ต้องเข้าถึงทุกคนทั่วถึง หลายโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแก่นักเรียนหลากหลายรูปแบบ อาทิการจัดการเรียน ด้วยเอกสาร ใบงาน ,ผ่านสื่อโทรศัพท์,สื่อออนไลน์, Group Line ของห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน ส่งงาน ที่โรงเรียนจัดตามความเหมาะสมกับบริบท เวลาเรียนของผู้เรียน สภาพแวดล้อม/ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค

"ให้ยืมสมาร์ทโฟน"  ลดอุปสรรคเรียนออนไลน์ให้ได้ 100%

สำหรับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 นั้นจากการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจคณะครูบริหารจัดการได้ดีขอชื่นชมมีความก้าวหน้าและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือต่อการศึกษาแก่ผู้เรียนก็ขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกัน
 

ด้านนายอาหลี ลิมานัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) อ.เมืองสตูล จ.สตูล กล่าวถึงการระดมทุนระดมความคิดสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการของโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่นักเรียนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียน(On Site)ได้ จึงต้องปรับไปเรียนแบบออนไลน์(Online)

"ให้ยืมสมาร์ทโฟน"  ลดอุปสรรคเรียนออนไลน์ให้ได้ 100%
           
จากการสำรวจความพร้อมของการมีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ปรากฎว่านักเรียนมีโทรศัพท์เพียง 70 % จำเป็นต้องมีครบ 100 % ถึงจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเสมอภาค
          
ผอ.อาหลีและคณะครูจึงจัดทำโครงการจัดหาโทรศัพท์ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้ยืมเรียนครบ 100 % โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า เครือข่าย เพื่อนฝูง ผู้มีน้ำใจทั่วไป ได้รับการช่วยเหลือบริจาคมาจนครบตามเป้าหมายที่ต้องการ ขอบคุณที่ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกัน ล่าสุดนายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูลและนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เข้าไปเยี่ยมการเรียนการสอนแบบออนไลน์และร่วมบริจาคสมทบ
ทุนในโครงการฯ

"ให้ยืมสมาร์ทโฟน"  ลดอุปสรรคเรียนออนไลน์ให้ได้ 100%
        

โดยมีครูอาบีดีน หลีเส็น ซึ่งเป็นครูคอมพิวเตอร์ตัวหลักสำคัญที่อบรมครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน กล่าวว่า โทรศัพท์ที่ซื้อให้นักเรียนยืมเรียน ราคาเพียงเครื่องละ 800 บาท สามารถใช้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประจวบเหมาะกับที่ทางราชการกำลังพิจารณาจัดสรรค่าอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนยิ่งเป็นผลดีกับสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการมา

"ให้ยืมสมาร์ทโฟน"  ลดอุปสรรคเรียนออนไลน์ให้ได้ 100%
           
ก่อนที่จะมอบเครื่องโทรศัพท์ให้นักเรียนยืมเรียนต้องให้ผู้ปกครองมารับรู้เงื่อนไขสัญญาการใช้โทรศัพท์พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นหลักประกันว่านำไปใช้ในการเรียนการค้นคว้าอย่างแท้จริง
          
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100 % ในโรงเรียนประถมจะทำได้ค่อนข้างยาก แต่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 กำลังทำเกือบสมบูรณ์แล้ว เชื่อว่าไม่นานจะสามารถทำได้ ครบ 100 % แน่นอน ชื่นชม ผอ.รร.และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ร่วมผนึกพลังพัฒนาการศึกษาแม้ยามวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 การศึกษาที่นี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภาพ/ข่าว...ชิดชนก  พุดทอง // สตูล