อุบลราชธานี จัดไว้ 2 จุดค่ายทหาร มทบ.22 กับ สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ รับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ตามแผนโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน

3 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโควิด – 19 กลับภูมิลำเนา ตามมาตรการรับคนอุบลกลับมารักษาตัวที่บ้านตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้สรุปข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 มีผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น จำนวน 32,248 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่กักตัวตามาตรการป้องกันควบคุมโรคและมีอาการปกติ จำนวน  27,211 คน เป็นผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน  5,037  คน
ส่วนการดำเนินการรับ - ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีการแจ้งการเดินทางที่ชัดเจนมีจำนวน 17 ครั้ง  ทั้งทางรถตู้โดยสาร รสบัสและรถไฟ จำนวนประชาชนที่เดินทางรวม 525 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดแผนการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การรับ – ส่งผู้ป่วย  โควิด-19  ไว้ 2 จุด คือสถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และมณฑลหารบกที่ 22  จากนั้น จะจัดรถนำส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์โควิดชุมชนตามภูมิลำเนาผู้ป่วย โดยคำนึงถึงหลักนำผู้ป่วยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่แพร่เชื้อระหว่างทางและมีสถานที่ดูแลรักษา 

อุบลฯจัด 2 จุดรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

อุบลฯจัด 2 จุดรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

 

การประชุมในวันนี้  ได้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการนำผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่บ้าน ตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น  ด้านการจัดยานพาหนะรับ – ส่งผู้ป่วย  การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอย่างและสิ่งของจำเป็นในระหว่างการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ การประสานข้อมูลและการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์  และการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยทั้งศูนย์โควิดชุมชนประจำอำเภอและระดับตำบล 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เน้นย้ำเรื่องการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา จะต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบจะได้เป็นระบบ เพื่อให้ทางจังหวัดอุบลราชธานี สามารถบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาต่อไป     

อุบลฯจัด 2 จุดรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ