ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศนายกฯ ลงนามข้อกำหนด ฉ.29 ห้ามสื่อเสนอข่าวที่ทำให้ ปชช.หวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือน ให้ตรวจสอบ IP และแจ้งกสทช. สั่งระงับอินเทอร์เน็ต พร้อมแจ้งตร.เอาผิดดำเนินคตี  มีผล 30 ก.ค. 64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 29) โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น 

 

โดยที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไปซึ่งข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวัดกลัว หรือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง จนเกิดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลและทำอันดีของประชาชน หรือการรักษาสุขภาพของประชาชน โดยผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต อันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ฉุกเฉินให้วิกฤตยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการที่กำหนดให้การใช้สิทธิหรือเสรีภาพในการแสดงออกเป็นไปอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง และมีความรับผิดชอบต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวมในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

1. ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลและทำอันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


2. ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อหนึ่งในอินเตอร์เน็ต ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) แจ้งผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตตามกฏหมาย ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทุกรายทราบและให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทุกราย มีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวมีที่มาจากเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ใดหากเป็นเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่ตนเป็นผู้ให้บริการให้แจ้งรายละเอียดตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดให้สำนักงานกสทช. ทราบและให้ระงับการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) นั้นทันที ให้สำนักงาน กสทช. ส่งรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเร็วเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตและให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกฏหมายต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ประกาศณวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ห้ามสื่อเผยแพร่ข่าวบิดเบือน-ทำให้หวาดกลัว ราชกิจจาฯ ห้ามสื่อเผยแพร่ข่าวบิดเบือน-ทำให้หวาดกลัว