เปิดหนังสือประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 มีนายช. เป็นผู้ขอออกโฉนด และโฉนดเลขที่ 8564 นาง ก ถือกรรมสิทธิ์ ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตามที่ปรากฏว่าผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. มีหนังสือที่ รฟ 1/1911/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2564 ให้กรมที่ดิน พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ ในพื้นที่บริเวณเขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ 

"เนชั่นออนไลน์" ได้ตรวจสอบ พบว่าเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2554 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ในขณะนั้น) นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ มีหนังสือที่ ปช.๐๐๑๘/๑๐๘๕ ถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 มีนายช. เป็นผู้ขอออกโฉนด และโฉนดเลขที่ 8564 นาง ก ถือกรรมสิทธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

หนังสือดังกล่าวออกตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ไต่สวนข้อเทจ็จริงแล้วมีมติว่า “การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 3466  และ 8564 เป็นการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินจึงเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ให้แจ้งกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 มาตรา 99" 

 

นอกจากนี้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ผู้ว่าการรถไฟ ดําเนินการบังคับคดีและเรียกค่าเสียหายกับผู้บุกรุก ที่ดินของการรถไฟ ตามคำพพิพากษาศาลฎีกาที่ 842-876/2560 และ 8027/2561 ทําให้การ รถไฟซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง

 

เปิดหนังสือประธานป.ป.ช.แจ้งรถไฟดำเนินคดีผู้บุกรุกที่ดินรัฐ

เปิดหนังสือประธานป.ป.ช.แจ้งรถไฟดำเนินคดีผู้บุกรุกที่ดินรัฐ

เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีจำนวนเนื้อที่ 5,083 ไร่  80 ตารางวา อันเป็นที่หวงห้ามที่ดินรกร้าง ว่างเปล่าใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเข้าลักษณะเป็นที่ดินรถไฟ มาตรา 3(2) ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดวางทางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 6(1) (2) กล่าวคือ ห้ามมิให้ยกอายุความ ขึ้นต่อสู้สิทธิของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟ ห้ามไม่ให้ เอกชนหรือบริษัทใดๆ ถือกรรมสิทธิ์เข้าครอบครองทําประโยชน์ด้วยวิธีใดๆ ตราบใดที่ยัง “ไม่มี ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้นๆขาดจากเป็นที่ดินรถไฟและมีการเพิกถอนหรือแก้ไขพระราชกฤษฎกีาสงวนที่ดีนของการรถไฟฯ

เปิดหนังสือประธานป.ป.ช.แจ้งรถไฟดำเนินคดีผู้บุกรุกที่ดินรัฐ

เปิดหนังสือประธานป.ป.ช.แจ้งรถไฟดำเนินคดีผู้บุกรุกที่ดินรัฐ

ข้อเท็จจริงยัง ได้ปรากฏว่า มีส.ส.แจ้งที่อยู่ต่อรัฐสภาเมื่อครั้งได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่า ตนเองอยู่บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 15 ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบ้านเลขที่ดังกล่าวนั้นได้ด้ังอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 8564 ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในที่ดินของการรถไฟด้วย