พาณิชย์จังหวัดนครพนม คิกออฟ ส่งรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ตระเวนขายส่งตรงถึงหน้าบ้าน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อสินค้านอกบ้านในช่วงโควิด

27 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังเดิม) นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด และขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้าง มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่โรค ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ จึงได้มีมาตรการในการงดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อช่วยลดการเดินทางที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรคในพื้นที่และทุกจังหวัด ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดำเนินโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กรุงเทพฯและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด

นครพนมคิกออฟ ส่งรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วงโควิด

 

นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดนครพนมกล่าวว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนิน"โครงการรถโมบายพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก" จังหวัดนครพนม 1,518,400 บาท โดยได้จัดทำรถยนต์ทั้งหมด 9 คัน นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพกว่า 70 รายการ อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ปลากระป๋อง สินค้าชุมชน ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอจำนวน 540 จุดจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2564 
นครพนมคิกออฟ ส่งรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วงโควิด

 

ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการกระจายผลผลิต และการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นครพนมคิกออฟ ส่งรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วงโควิด

นครพนมคิกออฟ ส่งรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วงโควิด

ข่าว - ทวี อภิสกุลชาติ ภาพโดย - พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล