"เนชั่นออนไลน์" ย้อนให้เห็นไทม์ไลน์ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวง 8 พฤศจิกายน 2462 ว่าที่ดินเขากระโดงนี้ ใครมีสิทธิ์ครอบครอง? รวมถึงการต่อสู้ของการรถไฟที่เรียกว่าเป็น "คดีมหากาพย์" คดีแรกๆ ที่รัฐเป็นฝ่ายชนะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (27 ก.ค.2564) การทวงคืนสมบัติแผ่นดินของการรถไฟ ถือเป็นประเด็นร้อน โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทำหนังสือที่ รฟ1/1911/2564 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ และขอให้อธิบดีกรมที่ดินแจ้งผลการพิจารณาให้ รฟท.ทราบภายใน 90 วัน แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว รฟท.จะใช้สิทธิทางศาลต่อไป

ไทม์ไลน์ที่ดินรถไฟ “เขากระโดง” บุรีรัมย์ใครคือเจ้าของ (3) 

"เนชั่นออนไลน์" จึงจะย้อนให้เห็นไทม์ไลน์เรื่องนี้ ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวง 8 พฤศจิกายน 2462 ว่าที่ดินนี้ ใครมีสิทธิ์ครอบครอง? รวมถึงการต่อสู้ของการรถไฟที่เรียกว่าเป็น "คดีมหากาพย์" คดีแรกๆ ที่รัฐเป็นฝ่ายชนะ


13 มีนาคม 2557 
- ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พิพากษาในคดีที่ราษฎรจำนวน 35 ราย ฟ้องการรถไฟฯและกรมที่ดิน เพื่อขอออกโฉนด ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ยกฟ้อง พิพากษาว่าที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ให้โจทก์ทั้ง 35 ราย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน และส่งมอบที่ดินพิพาทคืนให้การรถไฟฯ ทั้งให้ชำระค่าเสียหายกับการรถไฟฯเป็นรายเดือนจนกว่าจะรื้อถอนและขนย้ายออกไป

ไทม์ไลน์ที่ดินรถไฟ “เขากระโดง” บุรีรัมย์ใครคือเจ้าของ (3) 

24 กันยายน 2558 
- ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พิพากษาในคดีที่ราษฎร ฟ้องการรถไฟฯและกรมที่ดิน เพื่อขอออกโฉนดโดยอ้างว่า มี หนังสือรับรองขอทำประโยชน์ (น.ส.3ข.) ที่ซื้อมาจากนายช. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ยกฟ้อง โดยพิพากษาว่าที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ให้โจทก์ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน และส่งมอบที่ดินพิพาทคืนให้การรถไฟฯ ทั้งให้ชำระค่าเสียหายกับการรถไฟฯเป็นรายเดือนจนกว่าจะรื้อถอนและขนย้ายออกไป

 

13 มีนาคม 2559 
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาคดีราษฎร 35 ราย เป็นโจทก์ ยืนตามศาลชั้นต้น ที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ให้เพิกถอนสิ่งก่อสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน

 

25 กรกฎาคม 2559 
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาคดีราษฎรอ้าง น.ส.3 ข.ของนายช. ไปขอออกโฉนด โดยศาลพิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้น ว่าที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ให้เพิกถอนสิ่งก่อสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน

ไทม์ไลน์ที่ดินรถไฟ “เขากระโดง” บุรีรัมย์ใครคือเจ้าของ (3) 

6 กุมภาพันธ์ 2560 
- ศาลฎีกาพิพากษาคดีราษฎร 35 ราย เป็นโจทก์ฟ้องเพื่อขอออกโฉนด โดยศาลพิพากษาว่า ที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ไม่สามารถออกโฉนดได้ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน
***คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 842-876/2560 หน้า 42-44 ได้พิพากษาชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวได้อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นที่ดินการรถไฟที่สงวนหวงห้ามเป็นที่ดินรถไฟตามมาตรา 3 (2) (11) และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 6 (12) ตาม พ.ร.บ.จัดวางรถไฟแลทางหลวง พ.ศ.2464 ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้างต้น  ความเห็นของกรมที่ดินรับฟังไม่ได้ ฟังไม่ขึ้น 
ผู้พิพากษาศาลฏีกาที่พิพากษาประกอบด้วย นายศรีอำพร ศาลิคุปต์ นางเมธินี ชโลธร(ประธานศาลฏีกาปัจจุบัน) และนายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล)
 

23 กุมภาพันธ์ 2560 
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)มีคำสั่งที่ 10/2560 ให้นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ซึ่งหลังจากดำรงตำแหน่งรักษาการฯ ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์(โฉนดจำนวน 2 แปลง และ น.ส.3 จำนวน1 แปลง)ราษฎร 4 รายกระทำละเมิดต่อการรถไฟฯได้รับความเสียหายไม่อาจนำที่ดินพิพาทออกให้เช่าได้  (ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ 111/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 1112/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563) แต่ไม่มีการฟ้องเพิกถอน โฉนดที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง

 

22 พฤศจิกายน 2561 
- ศาลฎีกาพิพากษาในคดีที่ราษฎร นำ น.ส.3 ข. ที่ซื้อจากนายช. ขอให้ออกโฉนด โดยศาลฎีกาพิพากษายืนว่า ที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ไม่สามารถออกโฉนดได้ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินกับบริวารออกจากที่ดิน

 

10 กรกฎาคม 2562
มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล “การรถไฟแห่งประเทศไทย”

6 สิงหาคม 2562 
- ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พิพากษาในคดีที่การรถไฟฯฟ้องราษฎร 4 รายกระทำละเมิดต่อการรถไฟฯได้รับความเสียหายไม่อาจนำที่ดินพิพาทออกให้เช่าได้ โดยพิพากษาว่าการรถไฟฯ เป็นเจ้าของของที่ดินพิพาททั้งหมด เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีกฎหมายใดบัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ที่ดินพิพาทขาดจากการเป็นที่ดินรถไฟ แม้โจทก์จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทนานเพียงใด ก็หาทำให้ที่ดินของโจทก์ขาดสภาพไปจากที่ดินรถไฟ จึงถือว่าการที่จำเลยทั้ง 4 ครอบครองที่ดินโจทก์อยู่เป็นการกระทำที่จงใจทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย ทั้งการที่จำเลยทั้ง 4 คงครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์อยู่ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์มีสิทธิขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งหมดได้ ให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน และส่งมอบที่ดินพิพาทคืนให้การรถไฟฯ ทั้งให้ชำระค่าเสียหายกับการรถไฟฯ

ไทม์ไลน์ที่ดินรถไฟ “เขากระโดง” บุรีรัมย์ใครคือเจ้าของ (3) 

22 เมษายน 2563 
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาคดีการรถไฟฯฟ้องราษฎร 4 รายกระทำละเมิดต่อการรถไฟฯได้รับความเสียหายไม่อาจนำที่ดินพิพาทออกให้เช่าได้ โดยศาลพิพากษา ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การรถไฟเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เห็นพ้องด้วย ว่าที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ให้จำเลยที่ 2 เพิกถอนสิ่งก่อสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน

ข่าว :  เนชั่นออนไลน์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด