"เนชั่นออนไลน์" ย้อนไทม์ไลน์ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวง 8 พฤศจิกายน 2462 ว่าที่ดินเขากระโดงนี้ ใครมีสิทธิ์ครอบครอง? รวมถึงการต่อสู้ของการรถไฟที่เรียกว่าเป็น "คดีมหากาพย์" คดีแรกๆ ที่รัฐเป็นฝ่ายชนะ

วันนี้ (27 ก.ค.2564) การทวงคืนสมบัติแผ่นดินของการรถไฟ ถือเป็นประเด็นร้อนโดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทำหนังสือที่ รฟ1/1911/2564 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ และขอให้อธิบดีกรมที่ดินแจ้งผลการพิจารณาให้ รฟท.ทราบภายใน 90 วัน แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว รฟท.จะใช้สิทธิทางศาลต่อไป

"เนชั่นออนไลน์" จึงจะย้อนให้เห็นไทม์ไลน์เรื่องนี้ ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวง 8 พฤศจิกายน 2462 ว่าที่ดินนี้ ใครมีสิทธิ์ครอบครอง? รวมถึงการต่อสู้ของการรถไฟที่เรียกว่าเป็น "คดีมหากาพย์" คดีแรกๆ ที่รัฐเป็นฝ่ายชนะ


ปี 2542-2548 
การรถไฟฯมีการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

13 กุมภาพันธ์ 2552 
- ช่วงเวลานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายชวรัตน์ ชาญวีรกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(รับตำแหน่งธันวาคม 2551-สิงหาคม 2554) กรมที่ดิน (สมัยนายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ เป็นอธิบดีกรมที่ดิน พ.ศ.2551-2555)ได้ตอบตอบหนังสือว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นที่ดินการรถไฟที่สงวนหวงห้าม ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้

16 กุมภาพันธ์ 2553 
-การรถไฟฯมีหนังสือเลขที่ 1/1021/2553 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางแยกเขากระโดง พร้อมพยานเอกสารหลักฐาน

10 มิถุนายน 2553 
-กรมที่ดินมีหนังสือที่ มท.1516.2(4)/17926 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ถึงการรถไฟฯแจ้งว่าการที่การรถไฟฯยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางแยกเขากระโดง โดยอ้างพยานหลักฐานต่างๆตามที่ส่งมานั้น เป็นข้อเท็จจริงเดิมที่กรมที่ดินได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว จึงไม่อาจนำมาพิจารณาใหม่ได้....แม้ว่ากรมที่ดินจะไม่ได้พิจารณาเพิกถอนโฉนดทั้ง 2 แปลง แต่ก็ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิการนำเรื่องไปฟ้องคดีต่อศาล และเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาเป็นประการใด ก็สามารถนำคำพิพากษามาดำเนินการได้
 
23 ธันวาคม 2554 
- คณะกรรมการ ปปช.วินิจฉัยว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 เป็นการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟ ฯ ซึ่งเป็นที่หวงห้ามเป็นการออกที่มิชอบด้วยกฎหมาย ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 และ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 99

14 กันยายน 2554 
-ประธาน ป.ป.ช.มีหนังสื่อที่ ปช.0081/1085 ลง 15 กันยายน 2554 ถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 (นายช.) และโฉนดที่ดินเลขที่  8564 (นางก.)  ออกในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สงวนห้วงห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน และแจ้งให้การรถไฟฯดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินทั้ง 2 โฉนดดังกล่าว
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 
-การรถไฟฯได้ทำหนังสือ ลับ ที่ 1/665/2555 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งให้กรมที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ ตามมติ ป.ป.ช. ที่ส่งมา
 
21 มีนาคม 2555 
-กรมที่ดินมีหนังสือด่วนมากที่ มท 0505.2/8982 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงอัยการสูงสุดหารือกรณี ป.ป.ช.ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ตามมติ ป.ป.ช. ถ้ากรมที่ดินไม่เพิกถอนโฉนด ก็ให้การรถไฟฯฟ้องศาลเพื่อขอเพิกถอนโฉนด ตามมติ ป.ป.ช.

12 เมษายน 2555 
-กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท 0516.2(3)/ 593 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ถึงการรถไฟฯ แจ้งว่า...ตามเรื่องที่ ป.ป.ช.มีหนังสือ(ลับ)ส่งมาเรื่องนี้กรมที่ดินได้เคยพิจารณาแล้วเป็นที่ยุติว่า การรถไฟฯไม่สามารถจัดส่งรูปแผนที่กำหนดแนวเขตทางรถไฟฯมาประกอบการพิจารณาได้ และพยานหลักฐานอื่นๆที่การรถไฟฯส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ไม่อาจรับฟังได้ และประเด็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลมาก็มิได้มีพยานหลักฐานใหม่ที่ทำให้ข้อเท็จจริงที่เคยพิจารณาไว้เป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ แต่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง กรมที่ดินจะได้นำเรื่องส่งให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน ตามนัยมาตรา 99 พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. พ.ศ.2542  ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างสำนักกฏหมายของกรมที่ดินกำลังพิจารณาดำเนินการ

ปี 2556 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟฯ(ขณะนั้น) ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้ที่บุกรุกที่ดินเขากระโดงทั้งหมด รวมถึงกรณีโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ด้วย เพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนโฉนด และเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบ ระหว่างดำเนินการ นายประภัสร์ฯ มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)ที่ 89/2557 ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการฯ

ข่าว เนชั่นออนไลน์