น่าน -  รองผู้ว่าฯน่าน นำชาวบ้านอำเภอเชียงกลาง พร้อมใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนาข้าว ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบ "New Normal" พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในฤดูกาล “เสน่ห์น่านหน้าฝน”

โดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน อำเภอเชียงกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ชมรมท่องเที่ยวอำเภอเชียงกลางน่านเหนือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นำชาวอำเภอเชียงกลาง พร้อมใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนาข้าว สร้างความสามัคคี โดยในปีนี้จัดกิจกรรมแบบ New Normal เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโควิด-19 โดยถือฤกษ์ในช่วงวันเข้าพรรษา การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์จาก 9 วัด 

 

"น่าน"สืบสาน“ลงแขกดำนา”ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

ทั้งนี้ ได้มีการลงในพื้นที่แปลงนาบุญแสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ปลูกข้าวนาบุญ ปีที่ 4 ตามโครงการ “ชวนกันทำดี” เพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตแบบเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น การทำนาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ทำนาโดยใช้ควาย สู่เยาวชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในฤดูกาล “เสน่ห์น่านหน้าฝน” (Green Season) เทศกาลเข้าพรรษา 

"น่าน"สืบสาน“ลงแขกดำนา”ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด
 

ในช่วงของการลงแขกดำนานั้นได้จัดให้มีพิธีขอขมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ในการให้นาข้าวปีนี้นั้นได้ผลผลิตให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางที่กำหนด คือ การปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพื่อนำพันธุข้าว ไปขยายพันธุ์ ส่งเสริมการเรียนรู้การ ทำนาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมการลงแขก ทำนาปลูกข้าวให้แก่เยาวชน โดยใช้ควาย การเพาะกล้า วิธีการดำนา ด้วยการปฏิบัติจริง Active-Learning ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายชวนกันทำดี ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ในการร่วมทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นักเรียนห่างไกลที่ได้มาศึกษาและพักอาศัยกินนอน อยู่ที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมและโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนเป็นเด็กชาวไทยภูเขาที่ได้มาเล่าเรียน ได้มีข้าวไว้รับประทาน 

 

"น่าน"สืบสาน“ลงแขกดำนา”ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

นอกจากนี้นักเรียนจาก 2 โรงเรียน จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มาช่วยดูแลต้นข้าวในแปลงที่ปลูกกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ “ข้าว” ที่มีคุณภาพที่สุดได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่คณะครู นักเรียน มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

"น่าน"สืบสาน“ลงแขกดำนา”ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

 

การจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ คัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ตลอดจนเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายได้ง่าย เช่น ใบตอง เพื่อสร้างกระแสนำร่อง แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)

 

"น่าน"สืบสาน“ลงแขกดำนา”ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด