เชียงใหม่ –เกษตรอำเภอสารภี เร่งขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดการระบาดในกลุ่มแรงงานเก็บลำไย คาดมีแรงงานขึ้นทะเบียนกว่า 1,000 คน หากเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

            นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ เกษตรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดจากกลุ่มแรงงานรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ผู้รับซื้อลำไย และ ผู้รับจ้างเก็บลำไย โดยให้ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยขึ้นทะเบียนแรงงานรับจ้างเก็บลำไย เพื่อรวบรวมเป็นเป็นฐานข้อมูล   เกษตรอำเภอเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไยคุมโควิดระบาด

            สำหรับพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกลำไยอยู่ประมาณ 19,000 ไร่ ขณะนี้ได้เปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอสารภี และ ส่งรายชื่อผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรวบรวมใช้เป็นฐานข้อมูลของอำเภอสารภี โดยจะเปิดรับลงทะเบียนตั้แต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คาดว่าจะมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไยไม่น้อยกว่า 1,000 คน หลังจากนั้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเก็บลำไยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อ โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด วันเวลาในการเข้าตรวจคัดกรอง

เกษตรอำเภอเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไยคุมโควิดระบาด

             หลังจากที่เกษตรกรที่รับจ้างเก็บลำไยได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วหากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานรับจ้างไปต่างพื้นที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดต้องมีเอกสารรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และได้รับบัตรประจำตัวการขึ้นทะเบียนแรงงานรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่แสดงการ่ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานเก็บลำไย และได้ผ่านการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพื้นที่

              ทั้งนี้   ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ที่ต้องมีการจ้างแรงงานเพื่อเข้ามาเก็บลำไย ให้ตรวจสอบแรงงานที่มีบัตรประจำตัวที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น และต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์  ให้เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้งต้องมีอุปกรณ์วัดไข้เตรียมไว้ หากพบแรงงานมีอาการผิดปกติ ไอ มีไข้ หรืออาการที่แสดงเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง