เฟซบุ๊กเพจ “ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต” โพสต์คำสั่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปิดโรงเรียนทั้งเกาะ โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 12-23 กรกฎาคม 2564

เฟซบุ๊กเพจ “ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต” ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า  คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3859/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดังนี้

 

1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่งงดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา

 

2. ให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนดหรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

สั่ง ณ วันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ.2564

คำสั่งด่วนผู้ว่าฯ ภูเก็ต ปิดโรงเรียนทั้งเกาะ ปรับการเรียนออนไลน์