หนองบัวลำภู - นายอำเภอ พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานจากพื้นที่เสี่ยง เดินทางกลับบ้าน แต่ต้องแยกและกักตัวที่กระท่อมนาห่างจากหมู่บ้าน

30 มิถุนายน 2564 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.หัวนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อสม.หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคคลที่กักกันตัวเองอยู่กระท่อมนา เพื่อสังเกตอาการซึ่งกลับมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 คน ซึ่งแยกกักกันตัวกันคนละที่ ตามห้างนาหรือกระท่อมนาของญาติพี่น้อง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  3 กิโลเมตร เพื่อปฏิบัติตัวเองตามมาตรการและเป็นความรับผิดชอบที่ได้ตระหนักต่อสังคมแบ่งเป็น 2 จุด ๆ ละ 2 คนซึ่งเป็นคู่สามีภรรยากัน ซึ่งมาจากนครปฐมทำงานรับเหมาก่อสร้างในค่ายทหาร และในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อาชีพขายอาหาร 

 

 

นายอำเภอลุยเยี่ยมชาวบ้านกลับจากพื้นที่เสี่ยงอาศัยกลางทุ่ง


โดยเดินทางมาถึงที่บ้านในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในช่วงเช้า ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ได้ตรวจคัดกรองวัดไข้แล้ว มีอาการปกติ แต่ก็ต้องกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังและได้แจ้งเพื่อจะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสร้างความประทับและอบอุ่นใจกับผู้ที่ได้กักตัวอยู่ตามทุ่งนา รู้สึกดีใจขอบคุณที่ ทางด้าน นายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาเยี่ยม มอบสิ่งของให้  ไม่ปลอยทิ้งประชาชน โดยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตอนนี้ชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะไปอาศัยอยู่ตามกระท่อมตามไร่นา  กันเป็นส่วนมาก เพราะไม่กล้าอยู่ในชุมชน ด้วยกลัวว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่นำเอาเชื้อโรคมาแพร่ระบาดสู่ชุมชน

 

 

นายอำเภอลุยเยี่ยมชาวบ้านกลับจากพื้นที่เสี่ยงอาศัยกลางทุ่ง
 

 

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งได้ประชุมหารือแนวทางมาตรการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) 
โดยมี  มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน โดยเฉพาะบุคคลที่กลับมาจากจังหวัด”พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” 10 จังหวัด ซึ่งจะต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลบุคคล(Thai QM) และให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตน พร้อมทั้งแจ้งหนังสือกักตัวระบุสถานที่กักตัว และการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย และสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตซึ่งชาวหนองบัวลำภูจะดูแลความทุกข์ สุข และความเดือดร้อนของบุคคลที่กลับมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในการกลับสู่บ้านเกิด การตรวจคัดกรองเชิงรุก และให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตหรือเข้ารับการรักษา

 

นายอำเภอลุยเยี่ยมชาวบ้านกลับจากพื้นที่เสี่ยงอาศัยกลางทุ่ง

 

นายอำเภอลุยเยี่ยมชาวบ้านกลับจากพื้นที่เสี่ยงอาศัยกลางทุ่ง
 

 

 นอกจากนั้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซินให้เหมาะสม กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ซึ่งจะต้องตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางโดยเฉพาะบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยบูรณาการของส่วนราชการฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ซึ่งอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ แยกทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 27 กรกฎาคม 2564  ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการขนย้ายแรงงานต่างด้าว การเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มมั่วสุ่มกระทำการที่ผิดกฎหมายเช่นการแข่งรถในทาง หรือการฝ่าฝืนเปิดสถานบริการ โดยได้ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วของอำเภอเข้าดำเนินการ  ให้งดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะรวมกลุ่มสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรองานรื่นเริงเว้นแต่การจัดงานตามประเพณีนิยมที่ได้เตรียมการไว้แล้วโดยขอให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค พร้อมทั้งการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 70% ของประชากรทั้งหมดของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ
    

ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคนา 2019 นั้น ในวันนี้ถือว่า ยอดผู้ป่วยสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดที่ผ่านมา จาก 99 เพิ่มขึ้น 8 คน เป็น 107 คน และเป็นแรงงานคืนถิ่นที่ติดเชื้อแล้วเดินทางกลับมารักษาตัวเองที่ภูมิลำเนากันเป็นส่วนมาก 

 

 


นายอำเภอลุยเยี่ยมชาวบ้านกลับจากพื้นที่เสี่ยงอาศัยกลางทุ่ง