อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุผลตรวจสอบทางกายภาพ และความเป็นกรดด่าง ของวัคซีนซิโนแวค ล็อตที่มีปัญหาเก็บในอุณหภูมิเย็นจัด จนจับตัวกลายเป็นเจล ไม่พบความผิดปกติ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงกรณี อย.ได้รับแจ้งพบวัคซีนซิโนแวค รุ่นการผลิต C202105079 จำนวน 110 ขวด จัดเก็บอุณหภูมิเย็นกว่ากำหนด ทำให้จับตัวกลายเป็นเจลว่า จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีนต้องสงสัย แบ่งเป็นประเภทที่ดูดไว้ในกระบอกฉีด 7 กระบอก และวัคซีนในขวด 15 ขวด พบวัคซีนมีลักษณะทางกายภาพปกติ

ส่วนการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเรื่องอุณหภูมิการขนส่ง และเก็บรักษาวัคซีน รุ่นการผลิตนี้ พบว่า อยู่ในช่วงอุณหภูมิความเย็นเหมาะสม จึงสรุปได้ว่าวัคซีนรุ่นการผลิต C202105079 เป็นวัคซีนที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ปกติ สามารถนำไปใช้ได้

สำหรับผู้ให้บริการ จำเป็นต้องตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัคซีนทุกขวดก่อนใช้ หากพบเห็นการเกิดตะกอนที่ผิดปกติ เช่น เขย่าแล้วไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน หรือเป็นเม็ดตะกอนเล็กๆ กระจายไปทั่ว หรือตกตะกอนอย่างเร็ว ต้องไม่ใช้วัคซีนขวดนั้น

ขณะที่การขนส่ง และเก็บรักษา อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามขนส่งหรือจัดเก็บในอุณหภูมิติดลบหรือแช่แข็ง ที่สำคัญต้องเขย่าขวดให้วัคซีนกระจายตัว ก่อนดูดด้วยกระบอกฉีดยา