เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดอัตรา "เงินสมทบ" ผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย "เงินสมทบ" ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญให้ลดอัตรา "เงินสมทบ" ผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิมเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2564เป็นต้นไป


สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบมี 3 ทางเลือกดังนี้


1.ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณีคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 จ่ายสมทบ 42 บาท/เดือนหลังจากนั้นจ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน


2.ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 จ่ายสมทบ 60 บาท/เดือนหลังจากนั้นจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน


3.ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ180 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน