ปชช.โคราชลุ้น ! แห่สมัครขึ้นบัญชีสำรองขายลอตเตอรี่ กว่า 7,300 ราย ขณะที่รับขึ้นทะเบียนเพียง 100 คน โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

24 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เดินทางมาต่อคิวเพื่อลงชื่อสมัครขึ้นทะเบียนสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำบัญชีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองการจัดสรรสลากฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดฯ ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา  

แห่สมัครขึ้นบัญชีสำรองขายลอตเตอรี่ กว่า 7,300 รายโดยจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนสำรอง เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่  21 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564  ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจมายื่นใบสมัครแล้ว 7,329 คน อย่างไรก็ตาม จะมีการจับสลากเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00 น ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

แห่สมัครขึ้นบัญชีสำรองขายลอตเตอรี่ กว่า 7,300 ราย

 

นางวันเพ็ญ  อำพาส  คลังจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องมีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันประกาศ  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตัวเอง หากอายุเกิน 70ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์  ไม่เป็นผู้วิกลจริต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กรด้วย  ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้น บวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว 

แห่สมัครขึ้นบัญชีสำรองขายลอตเตอรี่ กว่า 7,300 ราย"กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน เงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากฯ ได้ด้วยตนเอง  ต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้  ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีก และห้ามขายส่ง" นางวันเพ็ญฯ กล่าว

แห่สมัครขึ้นบัญชีสำรองขายลอตเตอรี่ กว่า 7,300 ราย