"เลขาฯสภาฯ" เผยร่างรธน.ฉบับปชช. ของกลุ่ม Re-Solution ผ่านหลักการตามกม.แล้ว รอรวมรายชื่อครบ 5 หมื่นและรับฟังความเห็น ก่อนเสนอญัตติให้สภาฯพิจารณา .

วันนี้ (23มิ.ย.) ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการความคืบหน้าการวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของภาคประชาชน ว่า สืบเนื่องจากนายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่ม Re-Solution และตัวแทน แสดงความประสงค์เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรรมนูญ ตามกฎหมายการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาแล้ว เบื้องต้นสภาฯได้มีการตรวจสอบจำนวนและเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้ริเริ่มจำนวน 20 คนนั้น ครบตามกกฎหมาย ซึ่งประธานรัฐสภา ได้วินิจฉัยการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีหลักการไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ซึ่งประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่า เป็นไปตามหลักการของการเสนอร่าง
นายสมบูรณ์ กล่าวว่า สภาฯจะแจ้งไปให้นายพริษฐ์ และคณะ ให้ดำเนินการชักชวนผู้ที่สิทธิ์เลือกตั้งร่วมลงลายมือชื่อเพื่อเสนอญัตติของแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนต่อไป ซึ่งตามกฎหมายการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องมีผู้ร่วมลงชื่อทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อ และเมื่อได้รายชื่อครบตามจำนวนแล้วก็จะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พร้อมรายชื่อและบัญชีของผู้แทนไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้สภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ สภาฯจะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น หลังจากนั้นจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการของร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยภาคประชาชน เพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป