สรุปยอดจองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ระยะที่1พุ่ง 4.8 ล้านคนจาก1.7 หมื่นองค์กร "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"ปิดระบบจองแล้ว เผยภาคธุรกิจบริการอุปโภค-บริโภคได้รับจัดสรรวัคซีนสูงสุด ส่วนอปท. ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก"ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (ปิดรับเวลา 15.00 น.วันที่ 18 มิ.ย.64) โดยผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก"ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) มีดังนี้
ยอดองค์กรเพิ่มประจำวันที่ 18 มิ.ย. 64 จำนวน 2,436 องค์กร
ยอดองค์กรสะสมตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มิ.ย.64 จำนวน 17,070 องค์กร
ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่มประจำวันที่ 18 มิ.ย. 64 จำนวน 328,387 คน
ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสมตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มิ.ย.64 จำนวน 4,873,659 คน
ขณะที่การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัทที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 2564 แบ่งตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง โดยภาคองค์กรธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่
1.ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42 %
2.ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 %
3.ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 %
4.กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%
ส่วนภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่
1.ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
2.ภาคกลุ่มองค์กรการกุศล 100%

3.ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%
4.ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปยอดจองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"พุ่ง4.8 ล้านคนจาก 1.7 หมื่นองค์กร