จังหวัดนครปฐม สั่งปิด 3 ตลาดดัง ตลาดปฐมมงคล ตลาดตั้งเซียฮวด ทุ่งพระเมรุ และตลาดสดศรีวิชัย ตั้งแต่ 17-19 มิถุนายน 2564 .

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จังหวัดนครปฐม คำสั่ง ฉ.1629/2564 (ลวท.14 มิถุนายน 2564 ) เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาส เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 1)ปิดตลาดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 17-19 มิถุนายน 2564 ตลาดปฐมมงคล ตลาดตั้งเซียฮวด ทุ่งพระเมรุ และตลาดสดศรีวิชัย หากเจอผู้ติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงานเป็นเวลา 14วัน และปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 3วันทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่วน!! นครปฐมสั่งปิด "ตลาดปฐมมงคล ตลาดตั้งเซียฮวด และตลาดสดศรีวิชัย


คำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1629/ 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)โดยที่ปรากฎสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขึ้นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7 ) มาตรา 35 (1 ) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22 ) ลงวันที่ 24 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12 ) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 38 /2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ด่วน!! นครปฐมสั่งปิด "ตลาดปฐมมงคล ตลาดตั้งเซียฮวด และตลาดสดศรีวิชัย


1 ให้ปิดตลาดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD - 19) ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดังนี้
1 ตลาดปฐมมงคล ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2 ตลาดตั้งเชียฮวด - ทุ่งพระเมรุ ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3 ตลาดสดศรีวิชัย ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2 กรณีพบผู้ติดเชื้อ ให้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหยุด ปฏิบัติงานเป็นเวลา 14 วัน และให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อปรับปรุงร้านหรือสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้

2.1 ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการดำเนินกิจการ ปรับปรุงสถานที่หรือร้านค้า ให้ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
2.2 จัดเตรียมโต้ะ หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อวางเนื้อสัตว์ ผัก หรือสินค้าต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ
2.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่

ด่วน!! นครปฐมสั่งปิด "ตลาดปฐมมงคล ตลาดตั้งเซียฮวด และตลาดสดศรีวิชัย


ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดดำเนินกิจการต่อไปผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา *2 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1 ) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม

ด่วน!! นครปฐมสั่งปิด "ตลาดปฐมมงคล ตลาดตั้งเซียฮวด และตลาดสดศรีวิชัย