สงขลา - ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ยืนยัน เนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดสงขลา มีความปลอดภัย เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัยมีการควบคุม ตั้งแต่การเลี้ยง การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำตรวจหาสารตกค้างที่เนื้อแดง และจะต้องผ่าน การตรวจโรคจากพนักงานตรวจโรคที่โรงฆ่าสัตว์ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า เนื้อสุกร ที่ผ่านจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตจะไม่มีโรคแน่นอน และไม่ได้มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 มิถุนายน 2564 จากกรณี ที่มีการระบาดของโรคเพิร์ทในสุกร ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ พบในผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 60 กว่าราย และมีสุกรตายประมาณ 40 ตัว แต่เนื่องจากโรคนี้ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และจะต้องควบคุมอยู่ในวงจำกัด จึงต้องทำลายสุกรทั้งหมดที่อยู่ในฟาร์มของเกษตรกร ทั้ง 60 รายนี้ เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค

ปศุสัตว์สงขลายันเนื้อหมูที่จำหน่ายปลอดภัย


สำหรับเนื้อสุกร ที่จำหน่ายในตลาดสงขลาประชาชนมั่นใจได้เลย เนื้อสุกรมีความปลอดภัย เนื่องจากกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย มีมาตรการควบคุมตั้งแต่ การเลี้ยงสุกร การเก็บตัวอย่างอาหารก็คือว่ามีการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ตรวจหาสารตกค้างที่เนื้อแดง และเนื้อสุกรก็ต้องผ่านจากโรงฆ่า ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ มั่นใจได้เลยว่า เนื้อสุกรจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต ไม่มีโรคแน่นอนและไม่ได้มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

ปศุสัตว์สงขลายันเนื้อหมูที่จำหน่ายปลอดภัย

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ การระบาดของโรคเพิร์สในสุกร โรคเพิร์ทเป็นโรคที่เกิดกับสุกรเท่านั้นไม่ติดถึงคน สำหรับโรคนี้เมื่อเกิดแล้ว จะอยู่ในโรงเรือนได้นาน ระบาดได้เร็วและได้ง่ายด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อพบโรคนี้จะต้องรีบดำเนินการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ขณะนี้สถานการณ์โรคเพิร์ทในจังหวัดสงขลา จะพบที่อำเภอสทิงพระหาดใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ พบในผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 60 กว่ารายและมีตัวป่วยไม่ได้เยอะมาก มีตัวตายประมาณ 40 ตัว แต่เนื่องจากโรคนี้ระบาดได้รวดเร็วควบคุมอยู่ในวงจำกัด จึงต้องทำลายสุกรทั้งหมด ที่อยู่ในฟาร์มของเกษตรกรทั้ง 60 ราย ที่ว่านี้

ปศุสัตว์สงขลายันเนื้อหมูที่จำหน่ายปลอดภัย


สำหรับการทำลายสุกร เราใช้ แล้วใช้ที่เรียกว่า เมตตายฆาตหรือการุณยฆาต โดยฉีดยาให้สุกรหลับและให้หัวใจหยุดเต้น  จากนั้นก็จะนำลงไปในหลุมฝังศพและราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยจะการทำลายสุกร เป็นมูลค่า 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของราคาสุกรในตลาดในพื้นที่ ณ ปัจจุบันนี้

ปศุสัตว์สงขลายันเนื้อหมูที่จำหน่ายปลอดภัย

ส่วนในเรื่องของ เนื้อสุกร ที่จำหน่ายในตลาดสงขลา ตรงนี้มั่นใจได้เลย เนื้อสุกรมีความปลอดภัย เนื่องจากกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย มีมาตรการควบคุมตั้งแต่ การเลี้ยงสุกร การเก็บตัวอย่างอาหารก็คือว่ามีการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ตรวจหาสารตกค้างที่เนื้อแดง และเนื้อสุกรก็ต้องผ่านจากโรงฆ่า ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ มั่นใจได้เลยว่า เนื้อสุกรจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต ไม่มีโรคแน่นอนและไม่ได้มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

ปศุสัตว์สงขลายันเนื้อหมูที่จำหน่ายปลอดภัย

ส่วนบริเวณสถานที่จำหน่าย คือเขียงหมู เราก็มีการสุ่มตรวจเป็นประจำ ในเรื่องของ สุขลักษณะที่ถูกต้อง รวมทั้งเก็บชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาสารตกค้าง  เลือกซื้อเนื้อหรือสินค้าปศุสัตว์ครั้งใด ให้ผู้บริโภคมองหาตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ซึ่งเป็นการมั่นใจได้ว่า มีความปลอดภัยในสินค้าที่ได้ มีความปลอดภัยแน่นอน ไม่มีสารตกค้าง
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเพิร์ทในจังหวัดสงขลา ณ ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในวงจำกัด ไม่ได้ออกไปนอกวง อยู่ในพื้นที่เดิม สำหรับหมูที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสงขลา ขอยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน เพราะเรามีระบบที่เรียกว่าประกันความเสี่ยง ประกันคุณภาพ เพื่ออาหารปลอดภัยมีการเก็บตัวอย่างตลอดทั้งปี

ปศุสัตว์สงขลายันเนื้อหมูที่จำหน่ายปลอดภัย