นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เตรียมเข้าพบกรมศิลปากรเพื่อหารือเสนอขอทับหลังพระยมทรงกระบือของจริง กลับมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ตามคำเรียกร้องของคนในพื้นที่ วางแผนสร้างพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรักษา และทำบันทึกประวัติความเป็นมาให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ และร่วมอนุรักษ์ หลังร่วมกันต่อสู้เรียกร้องทวงคืนมานานกว่า 5 ปี

30 พฤษภาคม 2564  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง  อ.โนนดินแดง  จ.บุรีรัมย์  เตรียมเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางในการยื่นขอทับหลังพระยมทรงกระบือของจริง  ที่ถูกโจรกรรมไปจากปราสาทหนองหงส์  แล้วได้กลับคืนมายังประเทศไทย  ให้นำกลับมาไว้ยังปราสาทหนองหงส์เหมือนเดิมตามคำเรียกร้องของคนในพื้นที่  เพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนคนโนนดินแดง และชาวบุรีรัมย์  ที่ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องทวงคืนมานานกว่า 5 ปี   ทั้งเชื่อว่าหากได้ทับหลังของจริงกลับมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ก็จะส่งผลดีหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ   ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาชมทับหลังของจริง  ก็จะทำให้ประชาชนคนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย 

เตรียมหารือกรมศิลป์ขอทับหลังของจริงกลับคืนปราสาทหนองหงส์

  

เตรียมหารือกรมศิลป์ขอทับหลังของจริงกลับคืนปราสาทหนองหงส์

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง  กล่าวว่า  หากทางกรมศิลปากรอนุญาติให้นำทับหลังพระยมทรงกระบือของจริงมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ตามที่ประชาชนคนในพื้นที่เรียกร้อง  ทางเทศบาลก็จะเสนอของงบประมาณเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ที่บริเวณปราสาทหนองหงส์  เพื่อจัดเก็บรักษาทับหลังของจริงดังกล่าว  รวมถึงจะได้ทำเรื่องขอวัตถุโบราณอีกหลายชิ้นที่เก็บไว้ยังสถานที่ต่างๆ  กลับคืนมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย  เชื่อว่าบริบทของสภาพพื้นที่ รวมถึงศักยภาพ  และงบประมาณของพื้นที่สามารถที่จะดูแลรักษาวัตถุโบราณดังกล่าวได้  ทั้งนี้ยังมีแนวคิดจะจัดทำบันทึกประวัติความเป็นมาของทับหลังชิ้นดังกล่าว  เผยแพร่ให้ประชาชน  และอนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้และเข้ามาศึกษา เพื่อเกิดจิตสำนึกหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์วัตถุโบราณดังกล่าวให้คงไว้ชั่วลูกหลานสืบไปด้วย

เตรียมหารือกรมศิลป์ขอทับหลังของจริงกลับคืนปราสาทหนองหงส์

เตรียมหารือกรมศิลป์ขอทับหลังของจริงกลับคืนปราสาทหนองหงส์