นายกฯ เตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียว และเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (P4G) ครั้งที่ 2 เน้นการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กลับมาเข้มแข็ง สอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDGs

วันนี้ (30 พ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียว และเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 ครั้งที่ 2 ( 2nd Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 Summit : 2nd P4G Summit) ซึ่งประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อหลัก "การฟื้นฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน" (Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. เวลาประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 เป็นกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีที่ริเริ่มเมื่อปี 2560 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เวียดนาม ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เอธิโอเปีย เคนยา และแอฟริกาใต้ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเชิงนวัตกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระด้านการพัฒนา และการเชื่อมโยงโครงการเพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกกับความร่วมมือใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ (1) อาหารและการเกษตร (2) น้ำสะอาด (3) พลังงานสะอาด (4) เมืองยั่งยืน และ (5) เศรษฐกิจหมุนเวียน
สำหรับประเด็นที่ไทยจะให้ความสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ 1.การฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กลับมาเข้มแข็ง สอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDGs และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.เน้นการเสริมสร้างการเจริญเติบโตที่มีสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยนำเสนอการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 3.ขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกจตุภาคี คือ รัฐ-เอกชน-วิชาการ-ประชาชน และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ 4.สนับสนุนให้ทุกประเทศร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวระหว่างกันผ่านช่องทางทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตสีเขียวอย่างแท้จริง ส่งเสริมความเท่าเทียมและการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
ทั้งนี้ เดิมทีเกาหลีใต้กำหนดจัดการประชุมระดับผู้นำ P4G ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ กรุงโซล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับคำเชิญของนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 เกาหลีใต้จึงเลื่อนการจัดการประชุม P4G ครั้งที่ 2 มาเป็นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล และคาดว่าจะมีการรับรองร่างปฏิญญากรุงโซล (Seoul Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศที่ร่วมการประชุม P4G ครั้งที่ 2 นี้ด้วย.