ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดสัตว์ ในอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ หลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อลัมปีสกิน ในโค- กระบือ แล้วประมาณ 313 ตัว ห้ามการเคลื่อนย้ายเข้า -ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

           เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 สัตวแพทย์หญิงธมลวรรณ ศรีบรรเทา นายสัตวแพททย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน พบในพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก  เริ่มพบครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่อำเภอนครไทย และ ต่อมา 17 พฤษภาคม 2564  พบที่ อำเภอชาติตระการ ขณะนี้ในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ พบการระบาดของ เชื้อ "ลัมปีสกิน" ในโค- กระบือ แล้วประมาณ 313 ตัว ในจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ทั้งสิ้น 111 ราย แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอนครไทย 198 ตัว และ อ.ชาติตระการ 115 ตัว
              จากข้อมูลเบื้องต้น ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรเลี้ยงโคประมาณ 60,000 ตัวและกระบืออีกประมาณ 40,000 ตัว ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์โรคจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เนื่องมีพาหะเป็นแมลงดูดเลือด สามารถบินได้ในรัศมี 50 กิโลเมตร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างทั่วถึง จึงต้องมีมาตรการเชิงรุกในการควบคุม ป้องกันในพื้นที่

พิษณุโลกพบเชื้อลัมปี สกินระบาด2อำเภอ
              ล่าสุด   จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศ กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรค " ลัมปี สกิน " ห้ามการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ภายในท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล ทุกอําเภอ และห้ามการเคลื่อนย้ายเข้า -ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันโรค ได้ดียิ่งขึ้น
               สัตวแพทย์หญิงธมลวรรณ ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า โรคดังกล่าว ไม่ติดต่อสู่คน หากสัตว์ป่วยด้วยโรคนี้ สามารถรักษาให้หายได้ แต่จะเกิดลักษณะของแผล เป็นตุ่มนูน เป็นหลุม เป็นบ่อ สำหรับเนื้อสัตว์สามารถบริโภคได้แต่ไม่แนะนำให้บริโภค โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน พร้อมแนะนำวิธีการควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสม และการสังเกตอาการสัตว์ป่วยที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรายงานโรคของเกษตรกร รวมถึงมอบหมายให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เข้าตรวจสอบสัตว์ป่วยและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร