สุรินทร์-ด่วน ! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกคำสั่งปิด 4 หมู่บ้าน ใน อ.รัตนบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 1698/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากอำเภอรัตนบุรีว่า ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 11 29 เมษายน 2564 จำนวน 22 คน และในห้วงวันที่ 25 29 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 12 ราย มีหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก

จึงเสนอขอความเห็นชอบให้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ และมีผู้เสี่ยงสัมผัสสูงจำนวนมาก รวม 4 หมู่บ้าน ปิดตลาดนัด และให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี งดให้บริการลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารในร้าน โดยให้ใช้วิธีบรรจุห่อแล้วให้ลูกค้านำกลับไปรับประทานที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งดังนี้1. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่หมู่บ้าน ประกอบด้วย1.1 บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์1.2 บ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์1.3 บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์1.4 บ้านกกข่า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์2. ปิดตลาดนัด ตลาดเร่3. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี งดให้บริการลูกค้านั่งรับประทานอาหารในร้าน ให้ใช้วิธีบรรจุห่อและให้ลูกค้านำกลับไปรับประทานที่พักอาศัย4. ให้พื้นที่อำเภอรัตนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเคร่งครัดด่วน ! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกคำสั่งปิด 4 หมู่บ้าน


ด่วน ! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกคำสั่งปิด 4 หมู่บ้าน

โดยให้นายอำเภอรัตนบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และพิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ดังกล่าว และมอบหมายให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตรวจจุดคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองโรคฯ อย่างเคร่งคัดต่อไป   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้  ก็อาจจะพิจารณายกเลิกคำสั่งก่อนกำหนด

ด่วน ! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกคำสั่งปิด 4 หมู่บ้าน

สำหรับทางด้านอำเภอรัตนบุรีเจ้าของพื้นที่ นายดุษฎี  ดวงใจ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอรัตนบุรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวานได้ประชุมคณะกรรมการอำเภอ  เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด-19  ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีมีการขยายตัวเร็วมาก  ติดกันเป็นครอบครัว และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเยอะมาก ทางความเห็นของทีมแพทย์ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา ก็ได้บอกว่าต้องจำกัดวง จำกัดพื้นที่แล้ว ในวันนี้ตนจึงได้นำเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อขอให้มีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ปิดหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก และปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี เป็นการด่วน

ด่วน ! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกคำสั่งปิด 4 หมู่บ้าน


ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีหนังสือคำสั่งออกมาดังกล่าวในวันนี้เมื่อช่วงบ่าย โดยจะมีผลทันทีตามกฎหมาย ขณะนี้ในส่วนของอำเภอรัตนบบุรี ก็ได้ดำเนินการเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้อยู่ 2 ทางด้วยกัน คือทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คือ อบต.ดอนแรด กับ อบต.หนองบัวบาน เราจะจัดถุงยังชีพไปให้ทุกครอบครัวที่ถูกปิดหมู่บ้านไม่ให้เข้าออก และในส่วนภาคสังคมชาวรัตนบุรี ที่จะช่วยกันก็คือว่า เราจะไม่ปล่อยให้ 4 หมู่บ้านนี้เผชิญความยกกลำบากแต่เพียงลำพัง ลักษณะว่าร่วมด้วยช่วยกัน เราไม่ทิ้งกัน
โดยได้คุยกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเบื้องต้นแล้วว่า เราจะหาทางช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ใครประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องที่อยู่ในนั้น ก็สามารถนำข้าวสารอาหารแห่งมามอบไว้ที่อำเภอ หรือถ้าใครสะดวก ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านที่ปิด เราได้เตรียมเต็นท์ไว้รองรับผู้ที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเรา ก็สามารถนำไปมอบให้ที่จุดดังกล่าวได้ ซึ่งเราจะมีคณะกรรมการจัดแจงนำไปมอบให้ตามรายครัวเรือน ไปส่งมอบให้ในแต่ละวัน โดยให้ทีม อสม.ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น ๆ นำสิ่งของขึ้นรถเข้าไปมอบให้ในหมู่บ้านแทน สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือ น้ำกับอาหารแห้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม จากที่ทางอำเภอได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้ว เพียงแต่หากใครอยากมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ก็สามารถนำมามอบให้เพิ่มเติมได้ ซึ่งเราจะไม่ทิ้งกัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดี

ด่วน ! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกคำสั่งปิด 4 หมู่บ้าน