สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกระดับเข้มคุมโควิดห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัด กรณีจำเป็นให้ขออนุญาตก่อน หลังพบโควิดระบาดไม่สามารถลดหยุดเชื้อได้ เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงกลับมาต้องปฏิบัติตามมาตรการคณะ กก.โรคติดต่อ จังหวัด ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามถูกดำเนินการทางวินัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ฯ ยกระดับห้ามข้าราชการจนท.รัฐออกนอกจังหวัดเด็ดขาด

ทั้งนี้ หนังสือระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับประเทศ พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังพบว่า ข้าราชการบางส่วน ยังมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปกติ ทำให้ ไม่สามารถลดการหยุดยั้งเชื้อโรคได้ รวมทั้งข้าราชการบางส่วน เมื่อเดินทาง กลับมาปฏิบัติราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การเฝ้าระวัง สกัดกั้นยับยั้งป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 7(1) และข้อ 13 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้
1.ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ได้รับอนุญาต2.กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี3.กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง4.กรณีเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติตามมาตร การของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

สุราษฎร์ฯ ยกระดับห้ามข้าราชการจนท.รัฐออกนอกจังหวัดเด็ดขาด

โดยให้ดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย                                                                                                   ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณ สุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 52 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 707ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 104 ราย เหลืออยู่ระหว่าง รักษาตัว 602 ราย โดยผู้ป่วยมาก ที่สุดจากพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 302 ราย และ อ.เวียงสระ 105 ราย. 

สุราษฎร์ฯ ยกระดับห้ามข้าราชการจนท.รัฐออกนอกจังหวัดเด็ดขาด