สำนักพระราชวัง งดจัดพระราชพิธีฯ วันฉัตรมงคล-วิสาขบูชา-พืชมงคล ในเดือนพฤษภาคม2654 เนื่องจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโรคโควิด19 แพร่ระบาด และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่31พฤษภาคม 2564นั้น
ตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม 2564 ไว้แล้วดังนี้
1.พระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช2564 วันที่ 2-4พฤษภาคม 2564
2.พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่9และ10พฤษภาคม2564
3.พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 และ26 พฤษภาคม 2564
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงงดพระราชพิธีข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งด่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
พลเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง งด 3 พระราชพิธีสำคัญเดือน พ.ค. 64 เหตุโควิด-19 ระบาด