ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ให้เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนใหม่ เพื่อให้รองรับจำนวนผู้รับวัคซีนให้ได้มากขึ้น .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เม.ย. 2564 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้า ทั้งพนักงาน ลูกจ้างของ ทอท. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนสายการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ทสภ. 

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19


นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทสภ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน(ศปม.ทย.) ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายการกระจายวัคซีนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ทสภ. และตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทสภ. จึงได้ขยายพื้นที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนใหม่ เพื่อให้รองรับจำนวนผู้รับวัคซีนให้ได้มากขึ้น โดยใช้พื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U และ แถว wห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งหมด 42 เคาน์เตอร์เพื่อใช้เป็นจุดบริการสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน เช่น จุดลงทะเบียน วัดความดันและอุณหภูมิ ลงทะเบียนเข้าระบบ ซักถามประวัติความเสี่ยง บันทึกข้อมูล 

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

การให้บริการ ลงข้อมูลเขาระบบติดตามวัคซีน รับบัตรนัด เป็นต้น ทั้งนี้ จุดให้บริการฉีดวัคซีนจะมีพนักงานของ ทสภ.พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. และตัวแทนจากสายการบินต่างๆ ร่วมให้บริการ

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

สุวรรณภูมิ ปรับเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสารจัดเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19