สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดเคมเปญสุดพิเศษช่วยเหลือสมาชิก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ งดการจ่ายค่าหุ้น ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติและบาดเจ็บ เสียชีวิต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นหลัก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ์ จำกัด นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ร่วมกันแถลงนโยบายการบริหารและผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  รวมทั้งความคืบหน้าคดีแชร์ลอตเตอรี่ และมาตรการเยียวสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19


นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  กล่าวว่า หลังจากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ในรอบที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นชุดที่ 64 ตนพร้อมคณะทำงาน ได้กำหนดนโยบายหลายด้าน เช่น มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ในด้านหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้บริการสมาชิก, หาวิธีช่วยเหลือสมาชิก ที่มีปัญหาทางการเงิน อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ, การงดส่งค่าหุ้น,  การจัดสวัสดิการต่างๆ  ส่งเสริมการบริการจัดการบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถ โดยคำนึงถึงการให้บริการ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและความเหมาะสม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์เร่งเยียวยาสมาชิกได้รับผลกระทบโควิด

นางบุญหนา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังแก้ไขปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับ พรบ.ของสหกรณ์ กฎกระทรวง และระเบียบให้เป็นปัจจุบัน, บริหารจัดการด้วยองค์คณะ ตามหลักธรรมาภิบาลและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์, บริหารจัดการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ.สหกรณ์ กฎกระทรวง และระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและสมาชิกเป็นหลัก  รวมทั้งติดตามการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นหลัก


ด้านนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของคดีแชร์ลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ นั้น ทางคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ติดตามความคืบหน้ากับฝ่ายยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง  สามารถเรียกเงินคืนจากผู้เกี่ยวข้องมาชดใช้ค่าเสียหายมาใช้คืนสหกรณ์ฯได้แล้วประมาณ  677 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังดำเนินการในส่วนของการยึดทรัพย์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและทรัพย์สินโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำการสืบทรัพย์ อายัดทรัพย์  ตอนนี้อยู่ที่บังคับคดีหลายคดี ซึ่งจะได้ติดตามคดีต่อไป และยังจะได้คืนมาเพิ่มอีกในบางส่วนเร็วๆนี้


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์เร่งเยียวยาสมาชิกได้รับผลกระทบโควิดนายสุเนตร กล่าวอีกกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบที่ 3 นี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ์ จำกัด ยังได้กำหนดมาตรการเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ งดการจ่ายค่าหุ้น ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา มอบช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติและบาดเจ็บ เสียชีวิต จากสาเหตุต่างๆ   โดยเฉพาะสมาชิกที่ขาดสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน ก็สามารถทำเรื่องขอกู้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นแชมเปญสุดพิเศษ เพื่อให้การเยียวยาสมาชิกอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นหลักดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์เร่งเยียวยาสมาชิกได้รับผลกระทบโควิด