เลย - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงหวั่นโรคระบาดโควิด-19 ประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ปกติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 นายวันชัย สิมมาเศียร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กล่าวว่า  ได้ทำการปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID--19) ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทยมีความรุนแรง ประกอบกับจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมีสถานการณ์การแพร่  เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปิดเกือบหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประกาศงดเที่ยวชั่วคราว

ปิดเกือบหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประกาศงดเที่ยวชั่วคราวประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด เชื่อไวรัสโคโรนา 2019  (ฉบับที่ 10) ลงวันที่  7 เมษายน 2564 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสถานบริการต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการในพื้นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ  จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 53แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2556  ประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน  2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ปิดเกือบหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประกาศงดเที่ยวชั่วคราว

ปิดเกือบหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประกาศงดเที่ยวชั่วคราว

ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ โดยผู้ที่มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ   
 

ปิดเกือบหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประกาศงดเที่ยวชั่วคราว