เริ่มแล้ววันนี้ กรุงเทพมหานคร จับจริง นั่งรถมากกว่า 1 คนต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน อนุโลมถ้านั่งมาคนเดียว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศ เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักและหากผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน นี้
ล่าสุดสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า การจับและปรับผู้ไม่ใส่หน้ากากอนามัย เจตนาในการประกาศคือการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคลดังนั้นเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ในรถด้วยจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำหรับกรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากาก แต่การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างๆ ด้วยจะต้องสวมหน้ากาก สำหรับในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อ โดยจะมีการจัดทำรายละเอียดเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนต่อไป