กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดหนังสือเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รวบรวมนวัตกรรมโดดเด่น จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับหนังสือดังกล่าว ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ความโดดเด่นของโครงการ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และปัจจัยแห่งความสำเร็จ พร้อมภาพประกอบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน ทั้งสิ้น 397 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารงานต่อไป 
ประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2021/1/2304_6177.pdf

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด